Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerin Üzerinde Olan Yapım İşi İhalelerinde Yeterlilik Belgeleri

0
46

Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerin Üzerinde Olan Yapım İşi İhalelerinde Yeterlilik Belgeleri

Taner ERASLAN
İç Denetçi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda, ihale ilanı, süreleri ve kuralları, yerli isteklilere ilişkin düzenleme
yapılması ile yeterlilik belgelerinin belirlenmesi konularında eşik değer olarak her yıl belirlenen tutar
karşımıza çıkmaktadır.
Kamu İhale Kurumu tarafından 2016 yılı itibariyle, yapım işi için eşik değer, 35.804.003,-TL olarak
belirlenmiştir.
Yaklaşık maliyeti eşik değerin yani yukarıda yer verilen tutarın üzerinde olan ihalelerde aşağıdaki
hususlara dikket edilmesi gerekmektedir. (inceleme sadece açık ihale usulü için yapılmıştır.)
1. Genel olarak;
1.1. İşin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda; konsorsiyumların ihaleye katılıp
katılamayacağının, katılabilecekler ise işin uzmanlık gerektiren kısımlarının ihale veya ön
yeterlik ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmesi zorunludur. Konsorsiyumlar
tarafından yeterlik belgelerinin nasıl sunulacağı idari şartnamede veya ön yeterlik
şartnamesinde ayrıca belirtilir. Konsorsiyumların katılabileceği ihalelerde, konsorsiyum ortağı
tarafından birden fazla kısma teklif verilebilir.
1.2. Hangi mühendislik veya mimarlık bölümlerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk
sayılacağının ihale veya ön yeterlik ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmesi
zorunludur.
1.3. İş deneyimini gösteren belgeler dışındaki parasal tutar ihtiva eden yeterlik belgelerinin
yabancı para birimi cinsinden düzenlenmiş olması halinde, bu belgelerdeki parasal tutarlar, ilk
ilan veya davet tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
döviz alış kuru üzerinden; değerlendirilir.
1.4. Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri
ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
1.4.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın
imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun
teyidi işlemi anlaşılır.
1.4.2. Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından
yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde, bu
tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi”
taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya
damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla
belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti
Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.
1.4.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza,
mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya
sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma
veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.
1.4.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen
belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla
birlikte, “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki
imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri
Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu
ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından
tasdik edilmesi gereklidir.
1.4.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli
tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise, bu
tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.
1.5. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:
1.5.2. Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan
ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları
tarafından yabancı ülkede düzenlenen belgeler, Türk Akreditasyon Kurumundan
alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması durumunda tasdik işleminden muaftır. Bu
belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli
tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu
tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.
1.5.3. Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve
yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve
tercümelerinin yapılması dördüncü ve beşinci fıkralardaki esaslara tabidir.
2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler (İstenilmesi zorunludur)
2.1. Banka Referans Mektubu:
Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans
mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan
temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması
zorunludur.
Bu kapsamda, isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz.
Mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle
de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu
yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için
belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.
2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,
her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.
Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,
sunar.
Bu belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç
ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az
0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın
inşaat hakediş gelirleriise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz
kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri
toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat
maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini
sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler.
Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı
hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.
Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili
mevzuatına göre düzenlenmiş ve (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./1.md.) serbest muhasebeci,
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması
zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin
sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri
düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin
ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu
belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.
Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı
sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler
İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin
parasal tutarını gösteren faturalardır.
İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her
iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki
yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması
yeterlidir.
Bu belgelerde; isteklinin cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüdü altında devam eden
yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği
bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini
sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu
sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu
gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı
yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu
durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin
parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, serbest muhasebeci,
yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri
sunulur.
Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer
indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.
Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal
tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen
gelirlerin toplamı dikkate alınır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi
belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.
Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya
da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış
olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak
tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak
tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.
Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında,
konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.
3. Mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge (İstenilmesi
zorunludur)
İhalelerde aday veya isteklilerden;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar
odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk
ilan veya davet tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirkülerinin,
istenilmesi zorunludur.
Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.
4. İş deneyim belgesi (İstenilmesi zorunludur)
Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir
sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik
etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.
Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk
sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden
geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan
ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,
ç) (Değişik:RG-24/9/2013-28775; Değişik:RG-7/6/2014-29023) Devam eden işlerde; ilk sözleşme
bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde
gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak
gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,
d) (Değişik:RG-3/7/2009-27277)Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk
sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye
doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,
işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.
Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra
kapsamında değerlendirilir.
Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen
esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir
ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda
belirtilir.
İş deneyim belge tutarlarının; yaklaşık maliyeti eşik değerin; (eşik değer: 35.804.003,-TL)
1) İki katına kadar olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az ve % 100’ünden
fazla,
2) İki katı ile bu değerin üzerinde olan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 50’sinden az
ve % 80’inden fazla,
olmamak üzere idarece belirlenecek orandan az olmaması yeterlik kriteri olarak aranır.
(Değişik:RG-16/7/2011-27996)İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az %
80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması
zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı
olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim
belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre
asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı
için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer
ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir
yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda
adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde,
benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan
puanlamada dikkate alınmaz.
Konsorsiyumların katılabileceği ihalelerde, uzmanlık gerektiren kısımlar esas alınarak, konsorsiyum
ortağı tarafından birden fazla kısma ya da tek bir aday veya istekli tarafından işin tamamına
başvuruda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, iş deneyimini tevsik etmek amacıyla her bir
kısım için iş deneyimini gösteren ayrı bir belge sunulabilir.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci
mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması
zorunludur.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine
sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi
odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.
Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen
sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında
mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.
İş deneyimi olarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş durum belgesi
sunulması halinde, belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının
tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı,
tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması
zorunludur.
İş deneyimi olarak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve geçici kabulü
yapılmamış bir işe ait iş denetleme veya iş yönetme belgesinin sunulması halinde; belgeyi düzenleyen
idarenin, belgeye konu işin geçici kabulünün yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa geçici kabul tarihi,
belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme
bedelinin % 80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir
yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında
gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin
adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin, ilgisine göre fiilen denetleme veya yönetme
faaliyetlerinde bulunanların adı veya unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek
şekilde düzenlenmiş belgenin sunulması gereklidir.
6. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen teknik personelin nitelik ve sayısı, sözleşme tasarısının
‘Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması’ başlıklı bölümünde belirtilir. Bu
durumda, yüklenicinin, işin yürütülmesi sırasında çalıştıracağı teknik personelin idarece öngörülen
nitelik ve sayıda olduğuna dair belgeleri, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içinde
idareye sunması zorunludur.
İş ortaklığında teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve/veya diğer ortaklar tarafından
karşılanabilir. Konsorsiyumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren kısımları için öngörülen teknik
personelin, ilgili kısma teklif veren ortak tarafından karşılanması gerekir. Personel belgelendirilmesine
ilişkin belgelerin idareye sunulduğu tarih itibariyle geçerli olması yeterlidir.
7. Makine, teçhizat ve diğer ekipman (Kendi malı olma şartı aranmaması esastır)
İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine
dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının
aranmaması esastır.
idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik
düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif
kapsamında sunulması zorunludur.
Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya
amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest
muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.
Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın,
kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin
belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.
İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.
Konsorsiyumda, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ilişkin belgeler her bir ortağın kendi kısmı göz
önünde bulundurularak ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.
8. Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi (İstenilebilir)
Yeterlik kriteri olarak Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi istendiği
durumlarda bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme
kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal
akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi
zorunludur.
Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında
yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu
kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan
alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması
koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir.
Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları
tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk
Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesinin, ihale veya son başvuru tarihinde
geçerli olması yeterlidir. Ancak, ihale ilk ilan veya davet tarihinden önce akreditasyonu geri çekilen
belgelendirme kuruluşunun düzenlediği kalite yönetim sistem belgesi ve/veya çevre yönetim sistem
belgesinin sunulması durumunda bu belgeler geçerli kabul edilmez.
İş ortaklığında, ortaklardan en az birinin kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.
Konsorsiyumda, her bir kısım için istenen kalite ve standarda ilişkin belgeler dokümanda belirtilir. Bu
durumda her bir ortağın kendi kısmı için istenen belgeleri sunması zorunludur.