Stratejik Yönetimin Denetimine İlişkin Sonuçları

0
24

Stratejik Yönetimin Denetimine İlişkin Sonuçlar

Örnek Bulgu -1: Stratejik Hedeflerin ve Göstergelerin Ölçülebilir Şekilde İfade Edilmemesi

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu’nun “E- Hedefler” başlıklı bölümünde; hedef, amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaç olarak tanımlanmış; hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerektiği belirtilmiştir. Kılavuz’un “F- Performans Göstergeleri” başlıklı bölümünde; hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gerektiği ve performans göstergelerinin de ölçülebilirliğinin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesi 2015 – 2019 Stratejik Planında stratejik hedeflerin performans göstergeleri yoluyla ölçülebilir şekilde ifade edilmesi yöntemi izlenmiştir. Ancak belirlenen göstergelerde içerik olarak ölçülebilir ifadeler kullanılmışsa da, performansı ölçmeye yönelik olarak göstergelerde  sayı, oran, maliyet vb. belirleme yapılmamıştır.

Adana Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planında toplam 78 adet stratejik hedef için ölçülebilir ifadeler ve ölçmeye imkân verecek sayı, tarih, oran vb. kullanılmamıştır. Stratejik hedefler için belirlenen performans göstergelerde içerik olarak ölçülebilir ifadeler kullanılmışsa da yukarıdaki örneklerde olduğu gibi kıyaslama yapmaya imkân verecek herhangi bir sayı, oran kullanılmamıştır. Dolayısıyla bu göstergeler ölçülebilirlik kriterini karşılamamaktadır.

DÖKÜMANI İNDİR