Spor Kulübünün yabancı saha karşılaşmalarına taraftar götürülmesi (Sayıştay Kararı)

0
36

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN GÖREV ALANINA GİRMEYEN KONULARDA OTOBÜS KİRALANMASI

Büyükşehir Belediyesinin görev alanına girmeyen konularda otobüs kiralanması suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde,

“Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) (…) gençlik ve spor, (…) sosyal hizmet ve yardım (…) hizmetlerini yapar veya yaptırır. (…)

b) (…) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.(…)”,

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7’ nci maddesinde,

“Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

(…)

m) (…) spor (…) ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

(…)

v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.”,

24’ üncü maddesinde ise;

“Büyükşehir belediyesinin giderleri şunlardır:

(…)

n) Bu Kanunda büyükşehir belediyesine verilen görevlerle sınırlı olarak, yurt içi ve yurtdışı kamu ve özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.

o) Spor, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler.

(…)”

hükümleri yer almaktadır.

… Spor Kulübünün yabancı saha karşılaşmalarına taraftar götürülmesi, …Derneği’nin…kitap fuarına gezi düzenlemesi, …’nin …Kulübü’nde düzenlenen yemeğe katılımı ve …Derneği’nin …Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere katılımı gibi gerekçelerle Büyükşehir Belediye bütçesinden araç kiralanması, Büyükşehir Belediyelerinin yukarıda anılan görevleri arasına girmemektedir.

Bu itibarla, Büyükşehir Belediyesinin mevzuata aykırı olarak, görev alanına girmeyen konularda araç kiralaması yapmak suretiyle oluşan toplam …TL kamu zararının sorumlular … müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleri ile ödettirilmesine oy birliğiyle,

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2014
Dairesi 7
Karar No 73
İlam No 127
Tutanak Tarihi 4.2.2016
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar