Resmi Daire tarafından yapılan hakediş ödemelerinin damga vergisi (GİB Özelgesi)

0
21

Gelir İdaresi Başkanlığı Özelgesi

“…Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alacağının vergi kanunlarının vergiye bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı hükme bağlanmıştır.
Anılan hükümlerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, damga vergisinde vergiyi doğuran olay kâğıtların düzenlenerek hukuken tekemmül etmesi olup, kâğıt hükümlerinin uygulanıp uygulanmaması, kısmen uygulanması, hükmünden yararlanılmaması veya kısmen yararlanılması vergileme açısından bir önem arz etmemektedir.
Buna göre, bir kâğıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kâğıdın herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış, yani hukuken tekemmül etmiş olması gerekmektedir. İmzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kâğıdın hükmünden istifade edilmemiş olması veya kısmen istifade edilmiş olması, o kâğıdın bir hususu ispat ve belli edebilecek belge olma vasfını ortadan kaldırmayacaktır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yazınızda belirtilen ihalede alınan ihale kararında, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi … ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi … olarak belirlendiği dikkate alındığında, ihalenin; ilk yükleniciye verilmesine ve ilk yüklenici tarafından sözleşme imzalanmaması üzerine ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine verilmesine karar verilmiş olması durumunda, söz konusu ihale kararlarının Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun II/2 maddesi uyarınca ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.”

Özelgenin tamamını okumak için tıklayınız.