Paydaş Anketleri Stratejik yönetim süreçlerinde paydaş anketi hazırlama, uygulama ve analiz rehberi

0
36

GİRİŞ
Küresel rekabetin her alanda ülkeler arası bir boyut kazandığı günümüzde, kamu yönetiminde iyi uygulamalarla fark yaratabilen ülkeler, bu alanda elde ettikleri kazanımları kısa sürede diğer alanlara taşıyabilme imkânı bulmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak karar alma yöntem ve süreleri hızla değişirken, kamu hizmetleri alanında ulaşılabilecek hedefler sonsuz sayıda olsa da hedeflerin güncelliğini yitirmeden gerçekleştirilebilmesi için gereken zaman aralığı her geçen gün daha sınırlı bir hal almaktadır. Bu durum, doğru tercihleri, doğru biçim ve zamanda yapmayı öngören önceliklendirmeyi ve bunun sistematik araçlarından biri olan stratejik planlama yaklaşımını farklı şekillerde öne çıkarmaktadır.
Son on yılda kamuda stratejik yönetim alanında önemli adımların atıldığı ülkemizde, stratejik planlama deneyimi sayesinde kamu kurumlarında katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışının benimsenmeye başlandığı; hesap verebilirlik, sonuç ve performans odaklılık yaklaşımları konusunda farkındalık düzeyinin arttığı gözlenmektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak kamu kurumlarına; performansları, kurumsal kültürleri ve işleyişleri hakkında paydaşları tarafından geri besleme edinme imkânı sunan daha katılımcı bir zemin oluşmaktadır.
Paydaş katılımcılığının sağlanmasında önemli araçlarından biri anket çalışmalarıdır. Bununla birlikte anket uygulamaları, genel olarak teknik zorluklarının yanı sıra, paydaşların görüş ve deneyimlerini tam olarak yansıtmaya yarayan belirli standartlarda yapılamamaktadır. Bu durum, niceliksel bir araştırma aracı olan anket uygulamalarının zaman zaman stratejik planlama sürecine beklenilen düzeyde katkı sağlamasının önüne geçebilmektedir.
Bu rehberin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarına, stratejik planlama sürecindeki paydaş anketi uygulamalarında destek sağlamaktır. Rehberin hazırlanmasında yürürlükteki mevzuat ile sosyal bilimlerde geçerli kabul edilen niceliksel araştırma yöntemleri dikkate alınmıştır. Rehber, anket uygulama yöntemlerini derinlemesine tarif etmeyi değil uygulanabilir, etkili, stratejik planlama süreciyle uyumlu, standart bir anket uygulamasını ana aşamalarıyla anlatmayı esas almıştır. Bu ve benzeri rehber çalışmalarının kamuda yürütülen stratejik planlama çalışmalarında katılım süreçlerini güçlendireceği düşünülmektedir.
Kalkınma Bakanlığı
Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı

 

DÖKÜMANI İNDİR