Salı, Ekim 26, 2021

Son Yazılar

Tedviren görevlendirmede disiplin amiri yetkileri kullanılabilir mi? (DPB Görüşü)

ÖZET: Tedviren görevlendirilen personelin disiplin amirliği yetkisini kullanıp kullanamayacağı hk. (10/07/2013-5443) … Başkanlığı taşra teşkilatında tedviren “vergi dairesi müdür yardımcısı” olarak görevlendirilen bir personelin bu...

Memuriyet mahali dışında sağlık raporu alınması (DPB Görüşü)

Hafta sonu tatili ve bayramlarda memuriyet mahalli dışına çıkan Devlet memurlarının rahatsızlanarak hastalık raporu alması halinde söz konusu raporların hastalık iznine çevrilip çevrilmeyeceği hk.(19/03/012-4586) Devlet...

Başkan yardımcığından müdürlüğe atamada, yürütmeyi durdurma kararı verilir mi? (Danıştay Kararı)

Temyiz Eden ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen (Davalı) : Vekili : Aytar Cd. Başlık Sk. No:1 Nisbetiye Mh. Beşiktaş İSTANBUL Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : Yeni Doğan Sk. Boğaziçi Apt....

Çekilen memurun ilişik kesme tarihi hk. (DPB Görüşü)

Devlet Personel Başkanlığı konu hakkında 09/01/2015 tarih ve 115 sayılı görüşünde aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çekilme" başlıklı 94 üncü maddesinde, "Devlet...

Devlet memurunun kitabın yazarı olarak ismi ile birlikte kariyer unvanının ve görev yaptığı kurumun adının kullanılması hk.(DPB Görüşü)

Devlet Personel Başkanlığı; 657 sayılı Kanunda Devlet memurunun kitabın yazarı olarak ismi ile birlikte kariyer unvanının ve görev yaptığı kurumun adının kullanılması hususunda herhangi...

Devlet Memurunun eğitim, seminer, çalıştay, proje, danışmanlık gibi faaliyetlerde eğitici sunucu, danışman gibi sıfatlar ile bedelli veya bedelsiz-gönüllü olarak görev alıp alamayacakları hk (DPB...

Devlet Personel Başkanlığı; Unvanları farklı Devlet memurlarından bazılarının hafta sonlarında, hafta içi mesai saatlerimde veya mesai saatleri dışında, resmi tatil günlerinde, izinli olunan veya...

Mazaret izninin kullanımına ilişkin DPB Görüşü

Devlet Personel Başkanlığı Görüşü ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104’üncü maddesinde yer alan mazeret izninin kullanımı hk. (04/04/2011-3419) "...Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; yıllık izinlerin...

Aylıksız izin talebinde bulunan şikayet başvurucusunun, reddedilmesi hakkında (Kamu Denetçiliği Kurum Kararı)

Kamu Denetçiliği Kurumu verdiği bir kararda aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır: "...19) Şikâyet konusu olayda, şikâyetçinin aylıksız izin taleplerinin milletvekilleri genel seçimleri nedeniyle alınan tedbirlerin aksamaması, şikâyetçinin vekâleten...

İhaleye fesat karıştırma suçu ile görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası alan, memurun durumu (DPB Görüşü)

Devlet Personel Başkanlığı; İhaleye fesat karıştırma suçu ile görevi kötüye kullanma suçundan hapis cezası alan, her iki karar içinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı...

Telefonla uygunsuz görüntüler göndermek disiplin cezası gerektirir mi? (Danıştay Kararı)

T.C. DANIŞTAY Onikinci Daire Esas No: 2012/8980 Karar No : 2016/1586 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … Vekili : Av. … Karşı Taraf (Davalı) : Denizli Valiliği İstemin...