Kredi Kartı Tahsilatlarının Çözülme Tarihinden Önce Kullanılması (Sayıştay Denetim Raporu)

0
27

Sayıştay Denetim Raporunda aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır:

BULGU : Kredi Kartı Tahsilatlarının Çözülme Tarihinden Önce Kullanılması
Kredi kartı ile yapılan tahsilatlar, ilgili banka ile imzalanan protokolde belirtilen bekleme/çözülme süresine uyulmaksızın kullanılmakta ve bu nedenle “Bloke Masrafı” adı altında bir masrafa katlanılmaktadır. Gerek 18.11.2015 tarih ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan gerekse 14 08.12.2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği’nin “Uygulama ve kullanılacak araçlar” başlıklı 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında, kurumların faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat işlemleri için yurt içinde yerleşik diğer bankaları kullanabileceği ve bu bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılan tahsilatın azami 20 gün içerisinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir.
XXX Belediyesi ile Halkbank arasında imzalanan protokole göre; Belediye adına ilgili bankanın POS cihazı kullanılarak yapılan tahsilatlar belirli bir süre ile Halkbank nezdindeki Belediye hesaplarında kalacak ve ancak bu süre geçtikten sonra kullanılabilecektir. Bu süreye uyulmaksızın yapılacak kullanımlarda ise Belediye, “bloke masrafı” adı altında bir kesintiyle karşılaşacaktır.
Yapılan denetim sonucunda, 2016 yılı içerisinde Belediye tarafından yukarıda bahsi geçen süreye uyulmaksızın gerçekleştirilen kullanımlar sebebi ile yaklaşık 245.000,00-TL “Bloke masrafı” ödendiği görülmüştür. Belediyenin bu giderden kaçınmak amacı ile bankalarla yapacağı protokollerde, tebliğde hüküm altına alındığı üzere azami 20 günlük çözülme süresi belirlemesi ve bu süreye uygun hareket etmesi gerektiği değerlendirilmiştir.
Kamu idaresi cevabında; Bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli düzeltmenin yapıldığı belirtilmiştir.
Sonuç olarak Bulgu konusu hususun görüşümüz doğrultusunda düzeltildiği açıklanmış olup, gelecek dönemlerde takibi yapılacaktır.