Katılımcılığın ilkeleri: katılımlı çalışmaları tasarlayan, uygulayan ve yönetenler için iyi uygulama kılavuzu

0
26

Önsöz
Dünyada son otuz yıldır yaşanan hızlı değişime bağlı olarak geleneksel kamu yönetimi anlayışı; yerini, katılımın etkin olduğu, yeni yönetim tekniklerinin uygulandığı, işletme yönetiminin benimsediği birtakım prensipleri uygulayan “Yeni Kamu Yönetim Anlayışı”na bırakmıştır. 1980’li yıllarda gündeme gelen ve ülkemizde de giderek önem kazanan Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ile yararlanıcı-vatandaş odaklı düşünce yapısı benimsenmektedir. Bu anlayışın bir yansıması olan ve Türk kamu yönetiminde temel bir araç olarak benimsenen stratejik planlama süreci ile kuruluşlar; planlı hizmet sunumu, politika oluşturma, yararlanıcı talepleri doğrultusunda katılımcı yöntemlerle amaç ve hedefler belirleme ve uygulamayı etkili bir şekilde izleyip değerlendirerek hesap verebilirliği sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmaktadırlar. Bu çerçevede, ana yararlanıcısının Kalkınma Bakanlığı olduğu, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği tarafından yürütülmekte olan Dışişleri ve Milletler Topluluğu Dairesi Stratejik Program Fonu-Avrupa’yı Birleştirme Programınca desteklenen “Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Projesi” kapsamında hazırlanan bu kılavuz; üretilen politikaların ve verilen hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak amacıyla hem stratejik planlama hem de politika geliştirme süreçlerinde katılımcı yöntemleri kullanan kamu kurumlarına rehberlik etmek üzere kullanımınıza sunulmuştur. Kılavuzda; katılıma ilişkin bazı temel kavramların tanımlarına, katılım ilkelerine ve katılıma ilişkin farklı yaklaşımları gösteren modellere, bu ilkelerin hayata nasıl geçirilebileceğine ilişkin iyi uygulama örneklerine, katılım projeleri geliştirirken kullanılabilecek bazı yararlı araçlara, katılımın planlaması ve denetlenmesi süreçlerine ve kılavuzda sunulan içerikle ilgili İngiltere’den çeşitli örnek olaylara yer verilmiştir.

 

DÖKÜMANI İNDİR