İşin, rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı)

0
28

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

“…Gereği görüşüldü.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 10. Maddesinde;

“(4) Personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi halinde, bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olacağı idarece belirlenerek, bu oran üzerinden yaklaşık maliyet hesaplanır ve söz konusu oran idari şartnamede açıkça gösterilir.” Hükmü yer almaktadır.

Rapor dosyası ve eki belgelerin incelenmesinde, “…… İşi”nde, personele asgari ücretin % 80 fazlası tutarında ücret ödemesi yapılmasının öngörüldüğü ve bu oranın teknik şartname ve idari şartnamede belirtildiği anlaşılmaktadır. Buna göre yapılan ihale sonucunda “……..Hizmet Alım İşi” isteklilerden ……..’ ın üzerine bırakılmıştır. Yüklenici bir iş makinesi operatörü aylık ….. TL. teklifte bulunmuş, bir operatöre brüt asgari ücretin%80 fazlasının ücret olarak ödeneceği, günlük … TL. yemek gideri hesaplanacağı şartnamelerde yer almıştır.

İlamda; idarece daha önce yapılan kiralama işinin…… A.Ş.’nin uhdesinde kaldığı; Şirketin İl Özel İdaresine sunacağı söz konusu hizmet için operatör kiralama yoluna gittiği, ihaleyi bir iş makinası operatörü için aylık …. TL teklifte bulunan …..’ın kazandığı, bu işte, bir operatöre brüt asgari ücretin %50 fazlasının ücret olarak ödeneceği ve günlük …. TL yemek gideri hesaplanacağının şartnamelerde kararlaştırıldığı, idarenin İlama konu hizmet alımı ile emsal gösterilen …..’ın alımı arasında, bir operatör için yapılan ödemede, yükleniciye asgari ücretin %30’u ve günlük …. TL yemek gideri kadar maliyet farkı oluştuğu belirtilerek aradaki miktar için tazmin hükmolunmuştur.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde, Personele asgari ücretin üzerinde ödeme yapılmasının öngörülmesi halinde, bu ücretin brüt asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olacağı idarece belirlenerek, bu oran üzerinden yaklaşık maliyet hesaplanacağı ve söz konusu oranın idari şartnamede açıkça gösterileceği belirtilmiş olup, idarece bu oranın % 80 olarak belirlendiği ve bu oranın idare şartnamede açıkça gösterildiği anlaşılmaktadır. İki ihale birbirinden bağımsız olarak, farklı rekabet koşulları altında yapılmış olup, nitelik açısından iki iş arasında farklılıklar da bulunduğu, bu nedenle birbiri ile mukayese edilmesinin mümkün olamayacağı anlaşılmaktadır.

Bu nedenlerle, sorumluların iddialarının kabulü ile 184 sayılı ilamın 9 uncu maddesiyle ……. TL. ye tazmin hükmünün KALDIRILMASINA, Oybirliği ile,”

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.