Belediyesi bütçesinin temsil, tanıtma ve ağırlama ödenekleri kullanılarak gerçekleştirilen kravat ve kaşkol satın alınması (Sayıştay Kararı)

0
35

Sayıştay Başkanlığı bu konuda aşağıdaki kararı vermiştir:

“…5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye Başkanı” başlıklı 37 nci maddesinde, “Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

hükmü bulunmaktadır. Belediye tarafından alımı gerçekleştirilen kravat ve kaşkolların Denetçi raporunda ifade edilen, yalnızca Belediye Başkanının şahsını temsil ettiği yönündeki tespit, Belediye Başkanının doğal olarak ve Kanun uyarınca Belediye tüzel kişiliğini temsil etmesi dolayısıyla mevzuat ile uyumlu değildir. Giyim eşyalarının numunelerinde, ……. Belediyesi ibaresinin mevcut olması, Belediyenin tüzel kişiliğinin temsilini ifade eden diğer bir unsurdur. Yine savunma eklerinde kanıtlayıcı belge niteliği taşıyan irsaliyeli faturalar bulunduğundan, söz konusu alımların teslimi hususunda bir sorun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Söz konusu alımlar Cumhuriyet Bayramı, Öğretmenler Günü gibi farklı tarihlerde yapılmış olduğundan, bu alımların Kamu İhale Kanununa aykırı olarak parçalara bölünmek suretiyle temin edildiği tespiti de mevzuata uygun değildir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde, Temsil Tören ve Ağırlama Yönergesi kapsamında …….. Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Bayramı, Yılbaşı ve Öğretmenler Günü gibi Resmi Bayram ve anma günlerinde, Belde halkına dağıtılmak üzere, kravat ve kaşkol alımı yapılması konusunda mevzuatına uygun olduğu anlaşılan ………TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca işbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

kararın tamamını okumak için tıklayınız.