Belediye Varlıklarına Haciz Konulabilir Mi?

0
68

Belediye Varlıklarına Haciz Konulabilir Mi?

 

 

1. Giriş

Haciz sözcüğü, “ayıran”, “bölen” anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Haciz, bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, aylığına veya malına icra dairesince el konulmasıdır.

Doktrinde, “kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için bu yolda talepte bulunan alacaklı lehine, söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara icra memuru tarafından hukuken el konulması ” , “satış hasılatı ile takip alacaklısını tatmin etmek için, kanunun gösterdiği şekillere göre paraya çevirmek üzere alacaklının isteği ile takip borçlusuna ait belli malvarlığı parçalarına devletçe –özel bir anlamda- el konulması ” , “borçlunun malvarlığının alacaklının karşılamaya yetecek kadar olan kısmına el konulması ” , “icra kabiliyeti kazanan bir para veya teminat alacağı için gerekiyorsa borçlunun şahsına karşı da zor kullanarak, onun mal, alacak ve hakları üzerindeki tasarruf yetkisinin icra memuru tarafından kanun hükümlerine dayanılarak kaldırılması ” , “doğrudan doğruya alacağın ödenmesine yönelik bir icra takip işlemi ” olarak tanımları yapılan haciz işlemini Yargıtay da, çeşitli içtihatlarında; “belirli bir para alacağının tahsilini sağlamak için, borçluya ait mal ve haklara icra memurunun beyanı ile hukuken el konulması ” şeklinde tanımlanmıştır.

Makalenin Tamamını Okumak İçin İndir