Belediye Mali Kaynakları, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamında Değerlendirilecek Mı?

0
53

Belediye Mali Kaynakları, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamında Değerlendirilecek Mı?

Tek Hazine Kurumlar Hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik’in[1] 4.maddesiyle, “Tek Hazine Kurumlar Tahsilat ve Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesapları ile Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel ve Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel Hesaplarının üst hesabını” şeklinde tanımlanmıştır.

Uygulama, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Bilgi Sistemi üzerinde çalışacaktır. Bu sistem (THBS), anılan yönetmelikte, “Kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat bilgilerinin internet üzerinden elektronik olarak Bakanlığa aktarılmasına ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında karşılıklı borç-alacak ve nakit aktarım bilgilerinin görüntülenmesine imkân sağlayan servisleri içeren sistemi” şeklinde tanımlanmıştır.

Uygulama kapsamında belediyelerin olup olmadığı ise tartışma konusudur.

Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamına Alınacak Kamu İdareleri ve Hesapların Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 17)[2] kapsam başlıklı 2.maddesinde aşağıdaki düzenleme bulunmaktadır:

“Bu Karar; kamu bankaları, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ve Türkiye Varlık Fonu ile bunların finansman temini amacı ile kuracakları fon ve şirketler, mazbut vakıflar, özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile kefalet ve yardımlaşma sandıkları hariç olmak üzere genel bütçe kapsamındaki idareler, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kuramları, özel kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar ile döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birliklerini kapsar.”

Ancak anılan Karar’ın Tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek mali kaynaklar başlıklı 4. Maddesinin 1. Fıkrasında ise aşağıdaki düzenleme yer almaktadır:

“Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında açılmış hesapları dışında kalan hesaplarda tutulan mali kaynakları ile özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kuramları, İşsizlik Sigortası Fonu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu haricindeki fonlar ve bunların döner sermayelerinin kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynakları tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilir.”

Mali kaynağı, tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilecek idareler arasında belediyeler sayılmamıştır.

Bununla birlikte, Yönetmelik’in nema paylaşımı başlıklı 23. Maddesinin 1. fıkrasında ise aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir:

“Mali kaynakları Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında değerlendirilen belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve söz konusu idarelerin bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birliklerinin Tek Hazine Kurumlar Hesabına alınan kaynaklarının değerlendirilmesi sonucu elde edilecek getiriden ilgili kamu idareleri ile paylaşılacak olan tutarlar, TCMB tarafından aylık bazda ilgili aya ilişkin olarak en son açıklanan bankalarca bir aya kadar vadeli mevduata uygulanan ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranının yüzde yetmişi esas alınarak ve Ek-3’te yer alan formüle uygun olarak belirlenir.”

 

Yukarıda yer verilen düzenlemeler çerçevesinde belediyelerin sahip olduğu mali kaynakların, tek hazine kurumlar hesabı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda bir tereddüt oluştuğu açıktır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, bir belediye verilen 06/09/2018 tarihli görüşte; belediye mali kaynaklarının tek hazine kurumlar hesabına kapsamında değerlendirilmeyeceğine ilişkin açıklama yapılmıştır.