Belediye Meclisinin Yetkisinin Devri (Danıştay Kararı)

0
20

Danıştay Sekizinci Daire
Esas No : 2016/6341
Karar No : 2016/8144
Özeti : 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (e) bendinde taşınmaz mal satımına karar vermenin belediye
meclisinin görev ve yetkileri arasında sayıldığı ve bu yetkinin devrine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği hakkında

Karar:
“…5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendinde ise;
taĢınmaz mal satımına karar vermek belediye meclisinin görev ve yetkileri
arasında sayıldığı ve bu yetkinin devrine iliĢkin bir düzenlemeye açıkça yer
verilmediği görülmektedir.
Olayda; her ne kadar, mülkiyeti davalı belediyeye ait olan ve 1/1000
ölçekli imar planında “gölet, spor, turizm ve rekreasyon” alanında kalan, …
ada, …, …, … sayılı parsellerde imar hakkı kullanılarak yapılacak
taşınmazların, Rekreasyon ve Dere İslahı Projesi kapsamında, hasılat
paylaşımı yöntemiyle satılmasına belediye meclisince karar verilip, belediye
başkanına ise sadece bu hususta protokol imzalama yetkisi tanınmış ise de;
imar planında kamusal hizmete ayrılı parsellerde yapılması düşünülen
taşınmazların neler olduğu belirtilmeksizin ve protokol imzalama
konusunda verilen yetkinin sınır ve kapsamı açıkça ortaya konulmaksızın
tesis edilen dava konusu işlemin, belediye meclisine ait olan taşınmaz satış konusundaki yetkinin belediye başkanına devredilmesi mahiyetinde olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu durumda, yasal düzenlemede açıkça yetki devrine olanak tanıyan bir hükme yer verilmediği halde, dava konusu Belediye Meclis kararı ile yetki devri yapılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; İstanbul 6. İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmediğinden kullanılmayan 48,10 TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davacıya iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen
15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 01/11/2016 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.