Yıkılıp yeniden inşa edilen binanın emlak vergisi (GİB Özelgesi)

0
21

Yıkılıp yeniden inşa edilen binanın emlak vergisi
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

“…Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre, Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlarda diğer şartların yanında tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olma şartının İstanbul için değil tüm Türkiye için aranılması gerektiği hususları dikkate alınarak;

– İlgili belediye tarafından …/2017 tarihinde onaylanan “Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu” ile yıkıldığı tespit edilen maliki olduğunuz bina vasıflı gayrimenkulünüzün vasfının arsaya dönüşmesi nedeniyle gayrimenkulünüze ilişkin bina vergisi mükellefiyetiniz 2017 yılı emlak vergisi ikinci taksiti itibarıyla sona ermiştir.Vasfı arsaya dönüşen gayrimenkul için arazi (arsa) vergisi mükellefiyetiniz ise 2018 yılı itibarıyla başlamış olup, arazi (arsa) vergisi yılın tamamı için ilgili belediye tarafından iki taksit halinde tarh ve tahakkuk ettirilmektedir. Ayrıca, indirimli bina vergisi oranı (sıfır) yalnızca binalar için uygulanmakta olduğundan arazi (arsa) vergisi için uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

-Yıkıldıktan sonra 2018 yılında yeniden inşa edilen binanın inşaatının bittiği tarihi takip eden 2019 yılından itibaren sahip olduğunuz tek mesken için, Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığınız yaşlılık aylığı dışında başka bir geliriniz olmaması ve aranan diğer şartları taşımanız durumunda indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un 7153 sayılı “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 24 uncu maddesi ile değişmeden önceki 7 nci maddesinin (9) numaralı fıkrasında “Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almakta olup, söz konusu Kanunda da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yeniden inşa edilecek binaların hak sahibi maliklerinin arazi (arsa) vergisinden muaf olacaklarına dair bir hüküm bulunmamaktadır.”

Özelgenin tamamanı okumak için tıklayınız.