İlan ve Reklam Vergisi (GİB Özelgesi)

0
27

İlan ve Reklam Vergisi (GİB Özelgesi)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü

 

“…Buna göre, belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve reklam vergisine tabi olacak; ilan ve reklam vergisinin mükellefi, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişiler olacak; işyerlerinin içine ve dışına asılan iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı 1/2 metrekareyi aşmayan ışıksız levhalardan ilan ve reklam vergisi aranılmayacak, bu nitelikteki ilan ve reklamların alanının 1/2 metrekareyi aşması durumunda ise aşan kısmı vergiye tabi tutulacaktır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, tarım satış kooperatif birliklerinin ve birliğe bağlı kooperatiflere ait tesislerin isimlerinin yazılı olduğu levhaların 1163 sayılı Kanunun 93 üncü maddesine ve 4572 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (d) fıkrasına göre ilan ve reklam vergisinden muaf tutulması mümkün bulunmamaktadır.”

Özelgenin tamamını okumak için tıklayınız.