İşyeri ruhsatlarının yenilenmesi ve intibakı (MİGM Görüşleri)

0
34

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüşlerde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

 

“…Yukarıdaki hüküm kapsamında, yazınızda sözü edilen ve önceki mevzuat dahilinde usulüne uygun olarak ruhsatlandırılmış olan işyerinin, yeni bir ortak ile birleşmesi ve adının değişmesi nedeniyle ruhsat yenilenmesi talebinin, mevcut ruhsat dosyasındaki bilgi ve belgeler esas alınarak ve yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenerek karşılanması gerekmektedir.”

“…Bu hükme göre, önceki mevzuat uyarınca ruhsatlandırılmış olan gayri sıhhi müesseselerin faaliyet konusu değişmiyor sadece sahibi değişiyorsa dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenecektir.”

“…Madde metninden de anlaşılacağı gibi mirasçılar adına intibak yapılırken yeni ruhsat düzenlemesi yapılmamakta, sadece mevcut ruhsat bilgileri güncellenmekte olup, bu durumda ruhsat harcı alınmaması gerektiği değerlendirilmektedir.”

“…İşyeri açma ve çalışma ruhsatının intibakı yapılırken dosyadaki bilgi ve belgelerin esas alınması, yeni belge istenmemesi, pavyon olan işyerlerinin Yönetmeliğin 5/c maddesinde yer alan özel yapı şeklini gerektiren işyerleri arasında yer almadığı için yapı kullanma izin belgesi istenmesine gerek olmadığı, değerlendirilmektedir.”

“…Bu nedenle, önceki mevzuat hükümlerine göre ruhsatlandırılmış olan sıhhi bir işyerinin devredilmesi halinde faaliyet konusu ve adresi değişmemesi kaydıyla devir alan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni sahibi adına ruhsat düzenlenecek olup, yeniden bilgi ve belge istenmeyecektir.”

“…Tapuda işyeri olarak görünen yerlerde, umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, kat maliklerinin oy çokluğu ile aldığı kararın bulunması gerekmektedir. Bu gibi bir işyerinin devri halinde ise Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre önceki mevzuat çerçevesinde ruhsatlandırılmış olan bir işyerinin faaliyet konusu ve adresi değişmemesi kaydıyla devredilmesi halinde, dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenecektir.”

“…İşyeri açma ve çalışma ruhsatının kişiye değil işyerine verilmesi nedeniyle, işyerine ortak alınması ve ortaklardan birinin ayrılması durumunda, bu değişikliklerin dosyasında korunması gerekmektedir. Ancak, yeni isimlere göre istiyorsa belediyenin güncelleme yapabileceği değerlendirilmektedir.”

 

“…Anılan Yönetmelikte işyeri gerçek kişi tarafından işletilirken, sahibi ve faaliyet konusu değişmeden şirket kurulmak suretiyle tüzel kişi tarafından işletilmesi halinde yapılacak işleme dair bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, işleteni ve faaliyet konusu değişmediği için anılan işyerine, Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde eski bilgi ve belgeler esas alınarak yeni ruhsat düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı değerlendirilmektedir.”

 

“…Yazınızda sözü edilen işyerinin devri söz konusu olmamakla birlikte, faaliyet konusu değiştiği için yeniden ruhsatlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir. Yeni ruhsat düzenlenirken ise İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 32 nci maddesi de dikkate alınacaktır.”

“…Ruhsatsız olarak yapıldığı için tapusu bulunmayan, imar afları kapsamında müracaat eden ve işlemleri tamamlanmayan, ancak önceden alınan işyeri açma ruhsatıyla fırın olarak faaliyet yürüten işyerine ortak alınması durumunda “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”in 8 inci maddesi çerçevesinde yeni ruhsat düzenlenmeyecektir. Bu işyerinin devri halinde de yine aynı madde çerçevesinde devir alan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınarak yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenecektir. Yapı kullanma izin belgesinde ise fırın, sauna vb. tanımlama yapılmasına gerek bulunmamaktadır.”

“…Bu hükme göre, ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve işyeri adresinin değişmemesi koşuluyla işyeri devredilirse, devir alan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle herhangi bir belge istenmeden yeni işletmeci adına ruhsat düzenlenecektir.”

 

“…Bu hükümde işyerinin isminin değiştirilmesi durumu ele alınmamakla birlikte, aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle işyeri isminin değiştirilerek ruhsat düzenlenebileceği değerlendirilmektedir. Ancak, yazınızda anılan işyeri ruhsatlandırıldıktan sonra yanındaki arsaya cami inşa edildiği, bu konuda hazırlanan teknik raporda ise akaryakıt istasyonundaki yer altı tanklarıyla cami mesafesi ve yer altı tankları havalandırma ağzının idari bina ve camiye olan mesafelerinin TS 12820 standartlarına uygun olmadığının belirtildiği ifade edilmektedir. Bu bakımdan, inceleme kurulunca anılan istasyonda gerekli tetkikler yapılmak suretiyle, cami ile tanklar arasında gerekli güvenliğin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilerek, akaryakıt istasyonuna ruhsat alınma ve caminin inşa edilme tarihleri göz önünde bulundurularak ne şekilde hareket edilmesi gerektiğine Belediyenizce karar verilmesi yerinde olacaktır.”

 

Verilen görüşlerin tamamını okumak için tııklayınız.