İzinsiz Hafriyat Dökümü İhlalin Teknik Cihazlardan Yararlanılarak Tespit Edilmesi Şart Mı? (Danıştay Kararı)

0
18

Danıştay Başkanlığı tarafından bu konuda aşağıdaki karar verilmiştir:

“…Dosyanın incelenmesinden; davalı idare elemanlarınca yapılan denetim sonucunda düzenlenen 26/04/2010 günlü çevre denetim ve tespit tutanağı ile, … plakalı aracın İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uzunköprü Mevkii, Sarıyer- Kilyos Yolu, … Peyzaj yanındaki … Sürücü Kursu içindeki dere yatağına döküm yaptığının tespit edildiği, fotoğraf çekmek ve bilgi belge almak amacıyla döküm yapılan alana yaklaşıldığında araç sürücüsünün olay mahallini terk etmesi nedeniyle fotoğraf çekilemediği ve bilgi belge elde edilemediği hususunun tutanakta belirtildiği, tutanağın denetim elemanlarınca imzalandığı, bu tutanak esas alınarak izinsiz hafriyat dökümü yapıldığından bahisle Çevre Kanununun 20/(r) maddesi uyarınca davacı Şirketin para cezasıyla cezalandırıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, dava konusu işlemin dayanağı çevre denetim tutanağının yukarıda yer verilen Yönetmelikte öngörülen usule uygun olarak düzenlenmiş olması, izinsiz döküm yaptığı tespit edilen araç sürücüsünün olay mahallinden ayrılması nedeniyle fotoğraf çekilemediği hususunun da tutanakta belirtilmiş olması, davacı tarafından da tutanağın gerçeğe aykırı düzenlendiğini, tutanakta yer alan tespitlerin gerçeği yansıtmadığını somut olarak ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belgenin sunulamadığının anlaşılması karşısında, davacı Şirkete ait araçla izinsiz hafriyat dökümü yapıldığının tespit edilmesi üzerine tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, işlemin iptali yolundaki temyize konu ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir. ”

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.