Belediye Taşınmazının Yıkılması İzne Tabi Mi? (MİGM Görüşü)

0
18

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü verdiği görüşde aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

“…Kanun hükümlerinin değerlendirilmesi neticesinde; belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olan belediyelerin yatırım programları ve hizmet önceliğinin meclis kararı ile belirleneceği, yıkım kararı için Bakanlığımızdan izin alınmasına gerek olmadığı değerlendirilmektedir. ”