Borçlanma sınırının hesaplanmasına ilişkin MİGM Görüşü

0
16

Bu çerçevede; 5393 sayılı Kanun’un, belediyelerin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı ile yapabileceği, ancak faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarının, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Kanun’a göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamayacağı hükmü karşısında, Bartın Belediyesi’nin çeşitli kamu kuruluşlarına olan ve Uzlaşma Komisyonunca yapılandırılmış 55.859.569,08 TL tutarındaki borcunun, adı geçen belediyenin en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarı olan 21.749.689,39 TL’nin çok üzerinde olduğundan, yasa hükmü̈ gereği borçlanamayacağı değerlendirmektedir.