Hatalı özel hizmet tazminatı ödemesi (Sayıştay TKK)

0
44

Hatalı özel hizmet tazminatı ödemesi (Sayıştay TKK)
Tarih : 31.10.2018
No : 45229

“…Yukarıda zikredilen mevzuat hükümleri doğrultusunda; açık çalışma
mahallerinde fiilen çalışanlara ek özel hizmeti ödenebilmesi için, kişinin Teknik
Hizmetler sınıfına ait kadroda bulunması gerektiği ifade edilmektedir.
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve
Standartlarına Dair Yönetmelik Eki Cetveller Eki (I) sayılı kütük Belediye ve Bağlı
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde Fen İşleri Müdürü
kadrosu Genel İdare Hizmetleri sınıfında en üst derecesi 1 ve en alt derecesi ise
4 olarak tespit edilmiş, bunun sonucunda … Belediyesi Fen İşleri Müdürü kadro
derecesini 1 olarak belirlemiş ve bu durum memur kadrolarını gösteren cetvelde
de yer almıştır. Dolayısıyla Teknik Hizmetler sınıfına ait kadroda bulunmayan Fen
İşleri Müdürü …’a ek özel hizmet tazminatı ödenmesi mümkün değildir.
Yapılan incelemede 1’inci dereceli Teknik Hizmetler sınıfında olmayıp
Genel İdare Hizmetleri sınıfına dâhil Fen İşleri Müdürü kadrosunda bulunan …’a
2006/10344 sayılı Kararnameye aykırı olarak üçer aylık dönemler itibariyle %
60 oranında ek özel hizmet tazminatı ödendiği görülmüştür.
Sorumlular savunmalarında …’ın Fen İşleri Müdürlüğü asil kadrosunda
olmasına rağmen idare tarafından kendi isteği dışında Fen İşleri Müdürlüğünde
inşaat mühendisi olarak çalıştırıldığını ve idari bir iş yapmadığını ifade etmişlerse
de Teknik Hizmetler sınıfı için öngörülen ek özel hizmet tazminatı, kadronun teknik
hizmetler sınıfında olması ve fiilen çalışma şartlarının birlikte gerçekleşmesiyle
ödeneceğinden, Teknik Hizmetler sınıfına ait kadroda bulunmayan …’a ek özel
hizmet tazminatının ödenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.
Bu itibarla; 81 sayılı ilamın 6. maddesiyle verilen; Genel İdare Hizmetleri
sınıfına dâhil Fen İşleri Müdürlüğü kadrosunda bulunan …’a Teknik Hizmetler
sınıfı için öngörülen ek özel hizmet tazminatının ödenmesi suretiyle sebep olunan
toplam … TL’nin tazminine ilişkin kararın TASDİKİNE oybirliğiyle,”