İşgal harcı alınması gerekirken ecrimisil alınması ve indirime gidilmesi (Sayıştay TKK)

0
42

İşgal harcı alınması gerekirken ecrimisil alınması ve indirime gidilmesi
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Yılı 2015
Dairesi 6
Dosya No 43011
Tutanak No 45343
Tutanak Tarihi 21.11.2018

464 sayılı kanunun söz konusu hükmünden belediye sınırları içinde yer alan ve pazar veya panayır kurulan yerlerin, meydanların, mezat yerlerinin, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerler ile park yerlerinin geçici olarak işgal edilmesinin işgal harcına tabi olduğu anlaşılmaktadır. Geçici nitelikte olmayan kullanımlardan işgal harcı tahsil edilmesine imkan bulunmamaktadır.

İlamda, işgal harcına konu kullanımların 184 gün 434 gün gibi uzun süreleri kapsadığı tespitine yer verilmiş ve bu alanlardaki imar mevzuatına aykırı olarak yapılmış yapılar hakkında gereğinin yapılması için İçişleri Bakanlığına yazılmasına karar verilmiştir. Söz konusu tespitlerden bu alandaki kullanımların geçici nitelikte olmadığı, süreklilik gösterdiği anlaşılmaktadır.

İşgal harcı alınamayan bu izinsiz kullanımlardan dolayı … Belediyesince 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre, kanunda belirtilen yerlerden sorulmak ve gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak suretiyle ecrimisil talep edilmesinde hata bulunmamaktadır.

Ancak, kendilerinden ecrimisil talep edilen işyerlerinin yasal süresi içinde düzetme talebinde bulunmaları üzerine, encümen kararı ile indirime gidildiği anlaşılmaktadır. Ecrimisilde önemli olan rayiç bedelin tespit edilmesidir. Belediye Encümeni ecrimisili tespit ederken araştırma yaptığına göre, tespit ettiği bedeli düzeltirken de gerekli araştırmayı yapması ve neden indirim yaptığını dayanakları ile göstermesi gerekmektedir.

Gerek Denetçi tarafından gerekse Dairesince düzeltme sonucu tespit edilen ecrimisil bedelinin rayice uygun olmadığı yönünde bir tespite yer verilmemiş, belediye encümeninin işgal harcı tarifesinde indirime yetkili olmadığından bahisle hüküm kurulmuştur. Bu nedenle hükmün kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

Bu açıklamalara göre, 227 sayılı İlamın 4’üncü maddesiyle …. TL’ ye verilen tazmin hükmünün; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesinin 7’nci fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen hususların değerlendirilmesi için BOZULARAK dosyanın ilgili Dairesine TEVDİİNE, Oy çokluğuyla(Üyeler …. …., …., …,… ile ….’ın aşağıda yazılı azınlık görüşlerine karşı), Karar verildiği 21.11.2018 tarih ve 45343 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.
Kararın tamamını okumak için tıklayınız.