Limitlere uyulmadan avukat vekalet ücreti ödenmesi (Sayıştay TKK)

0
39

Limitlere uyulmadan avukat vekalet ücreti ödenmesi.
Sayıştay Temyiz Kurul Kararı
Yılı 2012
Dairesi 6
Dosya No 43951
Tutanak No 45341
Tutanak Tarihi 21.11.2018
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

1) 240 sayılı İlamın 6’ncı maddesiyle verilen tazmin hükmü hakkında, Sayıştay Temyiz Kurulunun 16.02.2016 tarih ve 41463 tutanak numaralı bozma kararı üzerine Dairesince yeniden yapılan yargılama sonucu düzenlenen 539 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesiyle;

5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin harcama yetkilisi olduğu ifade edilmiş, 32’nci maddesinde ise; bütçeden harcama yapılabilmesi harcama yetkilisinin, harcama talimatı vermesine bağlanmış, harcama talimatlarında da hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgilerin yer alacağı, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken işlemlerden harcama yetkililerinin sorumlu oldukları belirtilmiştir.

5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde de, giderin gerçekleştirilmesinin, harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesi ile tamamlanacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 7’nci maddesinin üçüncü fıkrasında; sorumluların, mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri ile illiyet bağı kurularak oluşturulan ilamda yer alan kamu zararından tek başlarına veya birlikte tazmin ile yükümlü oldukları ifade edilmiştir.

Bu itibarla, muhasebe yetkilisinin sorumluluğa ilişkin itirazının yerinde olduğu gerekçesiyle; 539 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesiyle toplam …. TL. ye ilişkin verilen hükmün, sorumluluk yönünden BOZULMASINA ve konuyla ilgili 16.02.2016 tarih ve 45341 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararında belirtildiği üzere; ilgili tahakkuk birimlerinde görevli gerçekleştirme görevlileri ile harcama yetkililerine sorumluluk tevcih edilmesini teminen tekrardan hükmü veren DAİREYE GÖNDERİLMESİNE, Oy birliğiyle,

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.