Belediye bütçesinden derneğe maddi yardım yapılması (Sayıştay TKK)

0
33

Belediye bütçesinden derneğe maddi yardım yapılması.
Sayıştay Temyiz Kurul Kararı
Yılı 2014
Dairesi 6
Dosya No 41887
Tutanak No 45287
Tutanak Tarihi 7.11.2018

Konu: Belediye bütçesinden derneğe maddi yardım yapılması.

245 sayılı İlamın 4. maddesiyle; Belediye bütçesinden … Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneğine maddi yardım yapılması sonucu … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

İlamda Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan …, Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan … ve …’ın aynı mahiyetteki temyiz dilekçelerinde özetle;

… Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneğine yardım yapılması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiğine ilişkin İlam’da 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi dayanak oluşturulduğunu, ancak İlam’ın dayanağını oluşturan Belediye Kanunu’nun 75. maddesine dayanılarak işlem yapılmadığını,

Belediye Kanunu’nun 13. maddesinin, “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur,” şeklinde düzenlendiğini, bu düzenleme ile Belediyelerin yardım yapma yetkisinin olduğunun düzenlendiğini,

Bu kapsamda, … ile … Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği arasında 01.08.2012 tarihinde imzalanan, …’nin Gıda ve Benzeri Yardım Dağıtımlarının … Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneği (…) Aracılığı ile Yapılmasına İlişkin Protokol uyarınca ilgili derneğe, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen kişilere dağıtılmak üzere, şartlı yardımda bulunulmasında kamu zararı ve mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Bu itibarla, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen 245 sayılı İlamın 4. maddesi ile verilen tazmin hükmünün BOZULARAK dosyanın ilgili Dairesine TEVDİİNE, (Üye …’nün aşağıda yazılı farklı gerekçesi ve Üyeler …, …, …, …, … ve …’ın aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oyçokluğuyla

Karar verildiği 07.11.2018 tarih ve 45287 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.