Kasa Hesabının Hatalı Kullanılması (Sayıştay Denetim Raporu)

0
25

BULGU 3: Kasa Hesabının Hatalı Kullanılması
XXX Belediyesi, gün sonunda veznesinde Maliye Bakanlığı’nın belirlediği limit kadar
para bulundurmasına rağmen tutulan bu tutarların 100 Kasa Hesabında görünmediği tespit
edilmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ‘100 Kasa Hesabının Niteliği’
başlıklı 49’uncu maddesine göre bu hesap, muhasebe birimleri veznelerince kanuni dolaşım
niteliğine sahip ulusal paraların alınması, verilmesi ve saklanmasına ilişkin işlemlerin
izlenmesi için kullanılır.
Aynı Yönetmelik’in ‘Hesaba İlişkin İşlemler’ başlıklı 50-ç maddesinde;
“Bir gün içerisinde tahsil edilen paralardan, ertesi gün kasadan yapılacak ödemeler
için Maliye Bakanlığınca belirlenen limit alıkonularak fazlası, düzenlenecek teslimat
müzekkeresi ile bankaya yatırılır…”
Denilmektedir.
Yönetmelik’in 51’inci maddesinde ise hesabın işleyişi şöyle açıklanmıştır:
“Kasa hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
a) Borç
1) Kasaya yatırılan tutarlar bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.
2) Kasa sayımı sonunda fazla çıkan tutarlar bu hesaba borç, 397-Sayım Fazlaları
Hesabına alacak kaydedilir.
3) Kasa ihtiyacı için veznedarca bankadan çekilip kasaya konulan tutarlar bu hesaba
borç, 108- Diğer Hazır Değerler Hesabına alacak kaydedilir.
b) Alacak
1) Kasadan yapılan ödemeler bu hesaba alacak, ilgili hesaplara borç kaydedilir.
2) Kasa sayımı sonunda noksan çıkan tutarlar bu hesaba alacak, 197-Sayım
Noksanları Hesabına borç kaydedilir.
3) Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönderilen tutarlar bu hesaba alacak,
108-Diğer Hazır Değerler Hesabına borç kaydedilir.”
Mevzuatın ilgili hükümlerinden anlaşılacağı üzere kasadan bankaya Maliye
Bakanlığı’nın belirlediği limitten fazlası teslimat müzekkeresi ile yatırılır ve yatırılan tutar
kadar muhasebede 100 Kasa Hesabı alacaklandırılır.
Ancak XXX Belediyesinin 2017 yılı işlemlerinin incelenmesi neticesinde Belediyenin
kasada Maliye Bakanlığı’nca belirlenen limit kadar gün sonunda para tutmasına rağmen
kasadan bankaya yapmış olduğu tüm aktarmaları 100 Kasa Hesabına ve ilgili hesaplara
kaydedip veznede tuttuğu tutarı kayıt etmediği tespit edilmiştir. Bunun sonucunda Belediye
veznesince saklanan tutarlar muhasebede hiçbir şekilde görünmemektedir. Bu durum mali
tabloların doğruluğu ve güvenilirliğini etkilemektedir.
Kamu idaresi cevabında; “Kasa Hesabının hatalı kullanılması Belediyenin kullandığı
programdan kaynaklanmakta olup ilgili hesabın doğru kullanılmasına 2018 yılında
başlanacaktır.” Denilmektedir.
Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında, söz konusu hesabın 2018 yılında kullanılmaya
başlanacağını belirtmiştir.
Bulgu konusu husus takip eden denetimlerde izlenecektir.