Site içerisine belediye bütçesinden oyun alanı ve spor aletleri yaptırılması (Sayıştay DK)

0
17

Belediye bütçesinden oyun alanı ve spor aletleri yaptırılması
Sayıştay Daire Kararı
Yılı 2017
Dairesi 6
Karar No 553
İlam No
Tutanak Tarihi 20.9.2018

“…Her ne kadar sorumlular savunmalarında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi hükümlerinin uygulanarak tescil edilen parselasyon planında ….Kooperatifinin bulunduğu bölgenin kamuya terkinin sağlandığını, kamuya terk edilen imar yolları ve yeşil alanların yapım, bakım ve tasarrufu hakkında mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyenin sorumlu olduğunu, söz konusu sitede 350 hane bulunduğunu ve bu hanelerin müşterek ihtiyacı olan spor ve oyun aletlerinin yapılmasının belediyenin asli görevi olduğunu aksi halde sitede yaşayan kişilerin bu hizmetten yararlanabilmeleri için uzun mesafe gitmeleri gerekeceğini, sitenin tel örgü ile çevrilmesinin güvenlik amaçlı olduğunu ve dışarıdan gelecek kişilerin hizmetten yararlanmasına engel teşkil etmeyeceğini belirtmişler ise de; Denetim ekibi tarafından yerinde yapılan incelemede söz konusu sitenin ilçe merkezinin dışında yer aldığı, bulunduğu mevkiye yakın başka bir yerleşimin olmadığı, dört tarafının duvarlarla çevrili olduğu ve kapısında bir güvenlik görevlisinin görev yaptığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla söz konusu oyun alanının müşterek kullanıma açık olmayıp sadece site sakinlerinin yararlanabileceği bir mevkide ve nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda zikredilen mevzuat hükümlerine göre belediyenin görev ve sorumluluk alanları ile ilgili herhangi bir faaliyete girişebilmesi için ilk şart mahalli müşterek nitelikte olmasıdır. Diğer bir ifadeyle belediye sınırları içinde herkesin yararlanabileceği ve ortak yararına olan bir faaliyet olmalıdır.

Bu itibarla, yapılan hizmet tüm ilçenin ihtiyacı olan mahalli müşterek nitelikte bir hizmet değil sitede ikamet edenlere yapılan özel bir hizmet niteliğinde olduğundan site içine yapılan oyun alanı ve spor aletlerine ilişkin harcamaların belediye bütçesinden yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Belirtilen gerekçelerle, …. Sitesi yönetiminin talebi üzerine site sınırları içine belediye bütçesinden harcama yapılmak suretiyle oyun alanı ve spor aletleri yaptırılması sonucu ortaya çıkan …-TL kamu zararının Harcama Yetkilisi …. ve Gerçekleştirme Görevlisi …….’a müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizi ile ödettirilmesine anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi”