Yeni birim fiyat uygulamasında kamu zararı (Sayıştay DK)

0
25

Yeni Birim Uygulmasında Hata Yapılması
Sayıştay Daire Kararı
Yılı 2013
Dairesi 6
Karar No 567
İlam No
Tutanak Tarihi 11.10.2018

“…İhale Mevzuatına Aykırılık

… tarihli ve ..sayılı Ek İlamın 2’nci maddesi ile hüküm dışı bırakılmasına karar verilen konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verildi.

.. tarihli ve ..sayılı İlamın 4’üncü maddesi ile .. Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen ve anahtar teslim götürü bedel üzerinden ihale edilen .. İhale numaralı Spor ve Kongre Merkezi İnşaatı yapım işinde, yükleniciye proje ve teknik şartnamede yer verilen imalat için yeni birim fiyat yapılıp buna göre ödeme yapılması suretiyle kamu zararına neden olunduğu gerekçesiyle …-TL’nin tazminine karar verilmişti.

 

Diğer yandan, Temyiz Kurulunun anılan bozma kararında İlam’da, projede toprak dolgu olarak gösterilen alanlara yeni birim fiyat analizi sonucu tespit edilen YFA.İ.02 poz numaralı “stabilize dolgu” imalatı yerine; proje ve teknik şartnamede yer alan 15.140/4-N pozlu imalatın kullanılması gerektiğinin belirtildiği; fakat kamu zararı hesabında, yeni birim fiyat analizi sonucu tespit edilen YFA.İ.02 poz numaralı “stabilize dolgu” imalatı birim fiyatıyla, yine yeni birim fiyat analizi sonucu tespit edilen YFA.İ.01 poz numaralı “toprak dolgu” imalatı birim fiyatı arasındaki tutar farkına 10.447,48 m³ imalat miktarını uygulamak suretiyle yapıldığı belirtilmiş ise de;

Rapor konusu olan husus, 97 nolu iş artış onayında YFA.İ.02 poz nolu Toprak Dolgu imalatı … metreküp azaltılıp, yerine … Stabilize dolgu yapılmasının (geriye kalan … metreküp için ise kırmataş dolgu yapılmıştır), stabilize dolgu imalatının projede yer alan bir imalat olduğu gerekçesiyle mümkün olmamasıdır. Bu itibarla, ilamda konuya ilişkin kamu zararı stabilize dolgu için ödenen ek bedel için [(stabilize dolgunun fiyatı ( -TL)- toprak dolgu fiyatı ( -TL) * Stabilize dolgu yapılan miktar (-TL)] hesaplanmıştır. Bu nedenle; asıl ilamda belirtilen kamu zararı tutarının hesaplanmasında hata bulunmamaktadır. Zira, İlgili işte, toprak dolgu yerine stabilize dolgu ve kırmataş yapılıp bedel ödenmiştir. Proje ve teknik şartnamede toprak dolgunun stabilize malzeme ile yapılacağı belirtilmiştir.

Bu itibarla; Teknik şartnamede 15.140/4-N nolu poza yer verilerek toprak dolgunun, stabilize malzeme ile yapılacağı belirtilmiş olduğundan yeni birim fiyat yapılarak ödeme yapılmasının mümkün olmadığı, ancak kırmataş dolgu imalatının stabilizeden farklı bir imalat olması ve projede yer almamış olması nedeniyle yeni birim fiyat yapılıp ödeme yapılmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

… (Genel Sekreter/ tarafından gönderilen Sayıştay Evrak Müdürlüğünde .. tarih ve … sayı ile kayıtlı yazı ekinde (Fen İşleri Daire Başkan) …. ile (Yapı İşleri Müdür V.) ….’ın ek savunmasına ve eki belgelere yer verilmiş olup, söz konusu ek savunma Daire ve Temyiz Kurulu yargılaması aşamalarında izah edilen hususlarının tekrarından ibaret olup, teknik şartnamede toprak dolgunun kum ve çakıl malzemeyle yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen toprak dolgu yazılması gerekçe gösterilerek 15.140/4-N poz no.lu imalat için yeni analiz yapılmak suretiyle YFA.İ.01 poz no.lu “ toprak dolgu” imalatı birim fiyatı tespit edilip, iş eksilişi yapılması, buna karşılık ayrı bir fiyat analizi yapılmak suretiyle YFA.İ.02 poz numaralı stabilize dolgu imalatı birim fiyatı tespit edilerek iş artışına gidilmesinin nedeninin teknik veya idari zorunluluk açısından tatmin edilebilir bir açıklama içermediği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yükleniciye proje ve teknik şartnamede yer verilen imalat için yeni birim fiyat yapılıp buna göre ödeme yapıldığından ayrıntılı hesabı aşağıdaki tabloda gösterilen …-TL tutarında kamu zararına neden olunduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen nedenlerle, anılan Ek ilamın 2’nci maddesiyle verilen hüküm dışı kararının kaldırılmasına ve Spor ve Kongre Merkezi İnşaatı yapım işinde, proje bulunan ve teknik şartnamede açıklaması yapılan imalat için yeni birim fiyat yapılması suretiyle neden olunan toplam …-TL Kamu zararının; Harcama Yetkilisi … (Fen İşleri Daire Başkanı) ve Gerçekleştirme Görevlisi ….’a (Yapı İşleri Şube Müdür Vekili) müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faiziyle ödettirilmesine, anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca ek İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.