Yapım İşlerinde %5’lik Teminat Kesintisi İşleminin Hatalı Uygulanması (Sayıştay Denetim Raporu)

0
31

Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu

BULGU: Yapım İşlerinde %5’lik Teminat Kesintisi İşleminin Hatalı Uygulanması Kurumun yatırım harcamaları incelenmesi sonucu, hakediş ödemeleri üzerinden kesilen geçici kabul noksanlıklarının 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında veya 333 Emanetler Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.

Yapım işlerine ait sözleşmelerde geçici kabul noksanlıkları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının %5 ine karşılık gelen kısmı için teminat alınacağı ve bu teminatlar geçici kabul noksanlıkları bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasına müteakip yükleniciye iade edileceği belirtilmektedir.

Uygulamada geçici kabul kesintisi olarak yükleniciye ödenecek hak edişler üzerinden %5 oranında kesinti yapılmaktadır. Bu kesinti hak ediş icmalinde gösterilmekte ancak ödeme emri belgesi üzerinde gösterilmemekte ve dolayısıyla muhasebeleştirilmemektedir. Sonrasında sözleşmede belirtilen koşullar gerçekleştiğinde bu kesintiler hak sahiplerine hakediş düzenlenerek gider yapılmak suretiyle ödenmektedir. Oysa bu kesintilerin yabancı kaynaklar bölümünde muhasebeleştirilmeleri ve düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile de hak sahiplerine ödenmesi gerekmektedir.

Bu kesintiler niteliği itibarıyla nakdi teminat olarak değerlendirileceğinden 330 Alınan Depozito ve Teminatlar veya 333 Emanetler hesabında izlenmesi gerekmektedir. Bundan dolayı kurumun varlık ve yükümlülük hesapları olması gereken miktardan daha az miktarda yer alarak mali tablolar gerçek değerini yansıtmamaktadır.