İhale dokümanında ve sözleşmede yer almamasına çalışma ücreti ödenmesi (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı)

0
15

Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından verilen kararda aşağıdaki sonuca varılmıştır:

“…İlamda ise, sorumluların savunmalarından tespit tutanağında yer alan işin Teknik Şartnamesine, Projesine ve Mahal Listesine uygun olmayan imalatlardan bazılarının sonradan tamamlatıldığı anlaşılıp tamamlatılmayan imalatlar nedeniyle sorumluların savunmaları ve revize kamu zararı tablosu doğrultusunda yeniden hesaplanan kamu zararı tutarına tazmin hükmedilmiştir.

Bu defa sorumlu ve ahiz temyiz dilekçesinde ve sözlü olarak duruşma sırasında, İlamda tazmin hükmedilen 15 kalem imalattan 9 tanesine (Bodrum perdelerinin ısı yalıtımında XPS yerine aynı kalınlıkta EPS malzemesinin kullanılması, Duvar sıvası kalınlıklarının pozda belirtilenden daha ince olması, Tavan sıvalarının 6 mm alçı sıvadan yapılması, Yangın merdiveni parapetlerinin projeye göre 20 cm alçak yapılması, Tretuvar altına hasırlı beton yerine grebeton yapılması, Kilitli parke taşı altına 10 cm yerine 5 cm kalınlığında malzeme serilmesi, Duvar koruma bantlarının 30 cm yerine 13 cm olarak yapılması, Engelli rampası yanına 20 cm yüksekliğinde duvar yapılmaması, Pvc pencere doğrama kesitlerinin imalata ait pozda belirtilenden daha ince olması) itiraz etmiş ve söz konusu imalatların bir kısmının denetçi uyarısı üzerine Teknik Şartnameye, Projeye ve Mahal Listesine uygun olarak düzeltildiğini ve/veya eksikliklerin tamamlatıldığını ve bir kısmının ise 16.09.2015 tarihli tespit tutanağında yazılanın aksine söz konusu imalatların Teknik Şartnamesine, Projesine ve Mahal Listesine uygun olarak yapıldığını, fiili ve fiziki inceleme esnasında alınan ölçülerin yeterince alınmadığını, farklı mahallerden de ölçü alınması gerektiğini ifade etmiştir. Sorumlu, bu iddialarını kanıtlayıcı olarak yapılan imalatların fotoğraflarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yıllar itibariyle yayınladığı birim fiyatları ile yaklaşık maliyet cetvelini göndermiştir. Sorumlunun temyiz dilekçesi ile ibraz ettiği belgeler ve duruşma sırasındaki sözlü açıklamalar yeni bilgi ve/veya belge olmayıp iddialarını kanıtlayan nitelikte görülmemiştir.

Diğer taraftan, İlamda yapılmayan ve/veya eksik yapılan 15 kalem imalat nedeniyle ortaya çıkan kamu zararının genel toplamının yanlış hesaplandığı, İlamda yer alan toplam kamu zararı tutarının … TL yerine … TL olması gerektiği görülmüştür.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda; tazmin hükmünün İlamda adı geçen sorumlulardan Harcama Yetkilisi-Mali Hizmetler Müdür Vekili … ile Gerçekleştirme Görevlisi-Yazı İşleri Müdürü …’in uhdesinden kaldırılmasını ve İlamda tazmin hükmedilen kamu zararı tutarının yeniden belirlenmesini teminen hüküm tesisi için 219 sayılı ilamın 7. maddesiyle verilen tazmin hükmünün BOZULARAK dosyanın ilgili DAİRESİNE TEVDİİNE, (Üyeler …, …, …, …, …, …, …’ın aşağıda yazılı farklı gerekçeleri ve 2. Daire Başkanı …’ın aşağıda yazılı karşı oy gerekçesine karşı) oyçokluğuyla 07.03.2018 tarihinde karar verildi.

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.