Uygulama Projesi ve Mahal Listesine uygun olmayan imalatlar yapılması (Sayıştay Temyiz Kurul Kararı

0
19

Sayıştay Temyiz Kurulu tarafından bu konuda aşağıdaki karar verilmiştir:

“…Denetçi sorgusunda yerinde yapılan denetimler neticesinde tespit ettiği eksik ve kusurlu imalatları belirtmiş, bunun üzerine sorumlular tutanaktaki söz konusu imalatların bir kısmının eksik veya kusurlu olmadıklarını yerinde yapılan incelemeler sonucunda elde ettikleri fotoğraflar ve belgelerle yani kanıtlayıcı belgelerle kanıtlamışlar ve geri kalan dört kalem imalatın eksik veya kusurlu olduğunu kabul edip 2015 yılı rayiçlerinden birim fiyat analizi yaparak kamu zararını yeniden hesaplamışlardır. Sorumlu ve ahiz temyiz dilekçesinde ve sözlü olarak duruşma sırasında ise, tazmin hükmedilen dört kalem imalattan üç tanesi (27.525 poz nolu imalatın yerine 20 mm kara sıva uygulanması, 27.535/MK poz numaralı tavan sıvası imalatı yerine 5 mm kalınlığında alçı sıva yapılması, Pvc pencere doğrama kesitlerinin imalata ait pozda belirtilenden daha ince olması) hakkında itirazda bulunmuş; ancak herhangi bir kanıtlayıcı belge sunmamıştır. Sorumlu ve ahiz, denetçinin aynı mahalden üç ölçü aldığını, ölçümlerin her mahalden üç numune alınmak suretiyle yapılmış olması gerektiğini iddia etmiş; ancak bunu ispatlayan herhangi bir bilgi ve/veya belge göndermemiştir. Temyiz dilekçesi ekinde yer alan yaklaşık maliyet cetveli ile söz konusu projeye göre yapılması gereken imalatların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yıllar itibariyle yayınladığı birim fiyatları yeni bir bilgi ve/veya belge olmayıp iddialarını kanıtlayan nitelikte görülmemiştir. 

Bu itibarla, tazmin hükmünün sorumluluk yönünden BOZULMASINA ve yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda; tazmin hükmünün ilamda adı geçen sorumlulardan Harcama Yetkilisi-Mali Hizmetler Müdür Vekili … ile Gerçekleştirme Görevlisi-Yazı İşleri Müdürü …’in uhdesinden kaldırılmasını teminen yeniden hüküm tesisi için dosyanın ilgili DAİRESİNE TEVDİİNE, (Üyeler …, …, …, …’ın aşağıda yazılı farklı gerekçesi ve Üyeler …, …, …, …, …’ın aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oyçokluğuyla 07.03.2018 tarihinde karar verildi.
”

kararın tamamını okumak için tıklayınız.