Parkmetre Yerleri İhalesiz Bir Şekilde Belediye Şirketine Devredilmesi (Sayıştay Kararı)

0
21

BULGU 11: Parkmetre Yerleri İhalesiz Bir Şekilde Belediye Şirketine Devredilmiştir.

XXX Büyükşehir belediyesi, parkmetre yerlerinin işletmesini 11.03.2016 tarihli ve 67597785-050.01.04-83 sayılı meclis kararıyla belediyenin kendi şirketi olan Yeni Adana İmar İnş. A.Ş’e 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın devrettiği görülmüştür.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Şirket kurulması Başlıklı 26 ncı maddesinde; “… Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. …” denilmektedir. Yukarıdaki maddede geçen ‘otopark’ deyimini yorumlarken 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ‘Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları’ başlıklı 7 nci maddesinin (f ) bendi ile (l) bendinin iyi ayrıştırılması gerekmektedir.