Harcama Birimleri ve Mali Hizmetler Birimi Tarafından Ön Mali Kontrol Uygulanmaması (Sayıştay Denetim Raporu)

0
25

Sayıştay Denetim Raporunda aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır:

BULGU 12: Harcama Birimleri ve Mali Hizmetler Birimi Tarafından Ön Mali Kontrol Uygulanmaması
İdarenin malî karar ve işlemlerle ilgili süreçlerinde harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından, zorunlu olanlar da dahil olmak üzere ön mali kontrol uygulanmadığı görülmektedir.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 58’inci maddesinde ön mali kontrolün, harcama birimlerinde ve mali hizmetler biriminde yapılan kontrolleri kapsadığı, ön mali kontrol sürecinin mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluştuğu, kamu idarelerinde ön mali kontrol görevinin yönetimin sorumluluğu çerçevesinde yürütüleceği düzenlenmiştir.
Kanunun bahsi geçen 58’inci maddesine dayanılarak 31.12.2005 tarih ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar”da ön mali kontrolun kapsamı, niteliği, kimlerin nasıl yerine getireceği ayrıntılandırılmış, Esaslar’ın 17’inci maddesinde ise taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından, tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon, yapım işleri için üç milyon Türk Lirasını aşanların ön mali kontrole tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.
Buna rağmen Belediye’de harcama birimleri ya da mali hizmetler biriminin 2016 yılı ödeme belgelerinde ön mali kontrole ilişkin şerh ya da uygun görüşlerini belirten yazılar bulunmamakta ve zorunlu olanlar da dahil olmak üzere hiçbir mali karar ve işlem üzerinde ön mali kontrol uygulamadığı görülmektedir.
Kamu idaresi cevabında; “Harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından ön mali kontrol uygulanmaması: İdarenin mali karar ve işlemlerle ilgili süreçlerinde harcama birimi tarafından, zorunlu olanlar da dahil olmak üzere ön mali kontrol uygulanmadığı görülmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 58’inci maddesinde ön mali kontrolün, harcama birimlerinde ve mali hizmetler biriminde yapılan kontrolleri kapsadığı,ön mali kontrol sürecinin mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluştuğu, kamu idarelerinde ön mali kontrol görevinin yönetimin sorumluluğu çerçevesinde yürütüleceği düzenlenmiştir.
Bu konudaki eleştiri ve bulgularınıza istinaden; Belediye bütçemizin personel alımındaki kriterlerden olan % 30’lük kısmı aşması nedeniyle alım dışarıdan yapılamamıştır; ancak bu eksiklikleri giderebilmek için kurum içinde koşulları taşıyan personellerimizden atama yapılarak eksik olan kadronun giderilmesi yönünde personel müdürlüğümüz çalışma başlatacaktır.” Denilmektedir.
Sonuç olarak Kurum tarafından bulgu da belirtilen hususlara iştirak edilmiş ve gerekli çalışmaların yapılacağı ifade edilmiştir.