İş artışına konu olan iş kalemlerinin birim fiyatının yanlış belirlenmesi (Sayıştay Temyiz Kurul Kararı)

0
17

Sayıştay Temyiz Kurulunca verilen kararda aşağıdaki sonuca varılmıştır:

“….., Nitekim bu düzenlemelerin gereği olarak, anılan işte ihale komisyonu; birinci oturumda 9 nolu teklif sahibi …. Tic. İnş. Ltd. Şti. firmasının, ihaleye katılabilme şartı olarak İdari Şartnamenin Diğer hususlar bölümünde istenilmekte olan belgelerden “teklif bedelini gösteren hesap cetvelini” vermediğini tespit etmiş, ikinci oturumda da “teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin” teklif zarfı içeriğinde sunulmadığı gerekçesiyle, anılan isteklinin teklifini “30.7.2009 tarihli ihale kararında” değerlendirme dışı bırakmıştır. Bu duruma göre, sorumluların iddialarının aksine, ilamdaki kamu zararı hesaplanmasına esas alınan fiyatlar, yüklenicinin aşırı düşük teklif değerlendirmesi kapsamında sunduğu fiyatlar olmayıp, istekli/yüklenicinin teklifi ekinde sunduğu fiyatlardır. Aksi durumun kabulü halinde, yani bu fiyatların yüklenici tarafından aşırı düşük teklif değerlendirmesi aşamasında sunulduğunun kabulü durumunda, yukarıda bahsedilen benzer durumdaki 9 numaralı teklif sahibi istekli gibi yüklenicinin de, Yönetmelik ve İdari Şartname gereği isteklilerden teklifleri ekinde sunmaları istenen belgelerden bir diğeri olan, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlarını sunmadığı gerekçesiyle bu ihalede değerlendirme dışı bırakılması gerekirdi. Böyle bir durum söz konusu olmadığına göre; bu işte artan ve azalan işlerin fiyatlarının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34’üncü ve İşe ait İdari Şartnamenin 58. Maddesi, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin; Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatının Tespiti” başlıklı 23/b Maddesi gereği ilamda da belirtildiği üzere işin niteliğine uygun yüklenicinin teklif ekinde verdiği teklif rayiçlerden/fiyatlardan yapılması gerekir.

Sorumlular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının “09/01/2014 Tarih ve 2014/04 Karar Nolu Yüksek Fen Kurulu Kararını” gerekçe göstererek, idarenin yaptığı işlemin doğru olduğunu iddia etmişlerse de, söz konusu kararın hukuken bu ihalede uygulanma imkânı yoktur. Şöyle ki Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34’üncü maddesinin 4. Fıkrası hükmü, ( daha sonra bu Yönetmelikte yapılan değişiklikte Yönetmeliğin 30. Maddenin (ç) bendi olarak düzenlenmiş) 26.6.2010 tarih ve 27623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile kaldırıldığından, bu tarihten sonraki ihalelerde artık teklif ekinde analiz ve teklif birim fiyat sunma durumu ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla karara konu iş, bu tarihten sonra ihale edildiğinden, bu Kararın bu ihale/iş bakımından uygulanma imkânı, emsal niteliği bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, sorumluların iddialarının reddi ile, 930-1619 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesi ile … TL’ye verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE,

Karar verildiği 13.12.2017 tarih ve 43861 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.”

 

Yılı 2009 Dairesi 7 Dosya No 41921 Tutanak No 43861 Tutanak Tarihi 13.12.2017

 

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.