İşyeri Açma İzni Olmadan Faaliyette Bulunan İşyerleri İle İlgili Olarak İdari Para Cezası Uygulanmaması (Sayıştay Denetim Raporu)

0
19

İşyeri Açma İzni Olmadan Faaliyette Bulunan İşyerleri İle İlgili Olarak İdari Para Cezası Uygulanmaması
İşyeri açma izni olmadan faaliyette bulunan işletmelerle ilgili idari para cezası uygulanmadığı görülmüştür.
10.08.2005 gün ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin “İşyeri açılması” başlıklı 6’ncı maddesinde, “Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri
açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma
mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır…” düzenlemesi yapılmış ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu’nun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32’nci maddesinin birinci fıkrasında, “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye
yüz Türk Lirası(2016 yılı için 219TL) idarî para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.” düzenlemesi yapılmıştır. Yapılan denetimlerde ruhsatsız işyeri çalıştıranlar tespit edilmiştir. Belediyece ruhsatsız iş yerleri tespit edildiğinde işyerlerinin
kapatılması ile ilgili gerekli işlem yapılmasına karşın idari para cezası uygulanmamıştır. 5326 sayılı Kanun’un 32’nci birinci fıkrasına istinaden 2016 yılında ruhsatsız iş yeri çalıştıranlara 219TL idari para cezası uygulanmalıdır.
İşyeri açma izni olmadan faaliyette bulunan işyerlerine tespit edildiğinde iş yerinin kapatılmasının yanında idari para cezası da uygulanmalıdır.