Ahizin Temyiz Talebinde Bulunması (Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı)

0
28

Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
Yılı 2014
Dairesi 2
Dosya No 41135
Tutanak No 42821
Tutanak Tarihi 1.3.2017

Konu: Ahiz temyiz talebinde bulunmaktadır.

…, 92 sayılı ilamın 4 üncü maddesine itiraz etmekte ise de, söz konusu tazmin hükmü ilamda isimleri yazılı sorumlulara yöneltilmiş olup ilgilinin bu tazmin hükmündeki durumu, tazmine konu ödemenin sadece ahizi olmaktan ibaret bulunmaktadır.

Sayıştay Dairelerince verilen kararlara karşı Temyiz Kurulu nezdinde temyize yetkili olanlar 6085 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 2 nolu fıkrasının atıfta bulunduğu 52 nci maddesinde belirtilen daire ve makamlar ile kendilerine tazmin hükmedilmiş olan memurlardan ibaret olup bunlar arasında tazmine esas olan parayı alanlar sayılmamış bulunduğundan ahiz durumunda olan …’ın dilekçesi üzerine Kurulumuzca yapılacak bir işlem olmadığına,

Oy birliği ile,

Karar verildiği 01.03.2017 tarih ve 42821 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.