Spor Tesislerinin elektrik ve doğalgaz bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi (Sayıştay Kararı)

0
19

Sayıştay bu konuda verdiği bir kararda aşağıdaki sonuca varmıştır:

“…Buna göre belediyeler, doğrudan belediye meclisi kararı ile taşınmazlarını mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz olarak süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilirken, sayılanlar dışındaki gerçek veya tüzel kişilere belediye taşınmazlarının ihalesiz olarak ve bedelli veya bedelsiz bir şekilde tahsisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun sosyal ve ekonomik amaçlı arsa üretimine ilişkin 69 uncu maddesindeki özel hükümler hariç, mümkün olmayıp bu taşınmazların kiralama ve/veya satış işlemlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenecek bir ihaleyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

5216 sayılı Kanunun 7 nci maddesi (m) bendine istinaden spor yerleri yapma ve yaptırmanın belediyelerin sorumluluk alanına girdiği, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesi (c) bendine binaen ortak hizmet projeleri gerçekleştirilen … Kulübü Derneğinin 95/7520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 10.11.1995 tarihinden itibaren Kamu Yararına Çalışan Dernek vasfını kazandığı iddia edilse bile; bu hususlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istisna teşkil edecek şekilde belediyeye ait taşınmazların ihalesiz olarak bir spor kulübüne tahsisine yetki vermemektedir.

Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanunun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinde yer alan:

“Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

b) … Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.”

Hükmü gereğince yapılan tahsis işleminin bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği ileri sürülebilirse de; söz konusu tesislerin çoğunlukla, bir futbol kulübü olarak profesyonel futbol liginde müsabakalara katılan … Kulübü tarafından antrenman, kamp vb. amaçlarla kullanıldığı dikkate alındığında söz konusu hükmün hukuki dayanağı da yerine getirilmemiş olmaktadır.

Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, … Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir meclis kararı almaksızın ve ihale (ve protokol) düzenlenmeksizin … Kulübünün kullanıma bırakılmak suretiyle tahsisi gerçekleştirilen … Spor Tesislerinin elektrik ve doğalgaz bedellerinin belediye bütçesinden ödenmesi mevzuata uygun değildir.

Nitekim, sorumlularca 2010 mali hesap yılına ilişkin aynı konu hakkındaki ilam maddesine temyiz dilekçesinde konunun esası yönünden itiraz da bulunulmamış, … 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde … Esas sayılı dosya ile dava açıldığı, … 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki … Esas sayı, 8. Celse no ve … tarihli dava duruşması sonucunda; 1-Davanın kısmen kabulü ile …-TL’nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine, fazlaya ait talebin reddine, 2-Hükmedilen bu tutarın …-TL’sine 02/06/2012 tarihinden itibaren, …-TL’sine 16/10/2010 tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine karar verilmiş olup, gerekçeli karar henüz yazılmadığından duruşma tutanağının dilekçe ekinde sunulduğu, gerekçeli karar tarihinden itibaren takibi ve tahsilinin sağlanacağı bildirilmiştir. Sonrasında ikinci bir dilekçe daha gönderilerek gerekçeli karar da gönderilmiş ve Hukuk Müşavirliğinin ilgili yazısı ile Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alacağın tahsil edilmesinin istenildiği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mahkeme kararıyla tahsilatın temini hususunda mesafe alındığı görülmekle birlikte henüz belediye bütçesinden çıkan tutarın yeniden bütçeye alındığına ilişkin bir belge ibraz edilmediğinden; 180 sayılı Ek İlamın 1. maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün TASDİKİNE; oy birliğiyle,

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.