Belediye mülkiyetinde bulunan ve ticari amaçla kiraya verilen gayrimenkulün kira bedeli ile ilgili Katma Değer Vergisi (Sayıştay Kararı)

0
26

Karar konusu taşınmaza ait kira sözleşmesi incelendiğinde; taşınmazın yarım kalmış bir inşaat olarak kiraya verildiği, inşaatın sözleşme ekindeki projeye uygun olarak tamamlanması yükümlülüğünün kiracıya verildiği, binanın yapımının tamamlanmasından sonra kiracı tarafından hangi amaçla kullanılacağı konusunun sözleşmede belirlenmediği, dolayısıyla ortada herhangi bir tesis ve işletmenin mevcut olmadığı ve kiraya verilen bu yer için önceden kurulmuş bir işletme hakkı bulunmadığı görülmektedir.

Kiralama işlemlerinin ticari bir organizasyon içerisinde yürütülmesi, kiraya verilen gayrimenkullerin yönetiminin ve giderlerinin belediye tarafından üstlenilmesi halinde bir iktisadi işletme söz konusu olacağından bu tür kiralama işlemlerinin Katma Değer Vergisine tabi olacağı açıktır. Ancak salt Belediyeye ait bir gayrimenkulün kiralanmış olması, söz konusu gayrimenkulün kendi başına bir iktisadi işletme oluşturmaması veya belediyeye ait bir iktisadi işletmenin aktifine kayıtlı olmaması durumlarında, söz konusu kiralama işlemi Katma Değer Vergisine tabi tutulmayacaktır.

Bu itibarla, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen 190 sayılı İlamın 2 nci maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün BOZULARAK, dosyanın ilgili Daireye Gönderilmesine, Oy çokluğuyla,

 

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.