Hukuki danışmanlık hizmet alımı (Sayıştay Kararı)

0
31

Sayıştay tarafından bu konuda aşağıdaki karar verilmiştir:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49’uncu maddesine göre, ihtiyaç halinde tam veya kısmi zamanlı olarak sözleşmeli avukat çalıştırılması mümkün olup, bunların istihdamına ilişkin şartlar da madde metninde yer almaktadır. Dolayısıyla yeniden yapılanma döneminde ihtiyaç duyulan avukatlık ve danışmanlık hizmetinin mevzuat dahilinde sözleşmeli avukat istihdamı ile karşılanması mümkündür.

Öte yandan; sözleşme hükümlerinde avukatın, belediyenin hak ve menfaatlerini hukuksal ve idari anlamda korunması hususunda yetkilendirildiği görülmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun “Büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 18’inci maddesinde ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye başkanının görev ve yetkileri” başlıklı 38’inci maddesine göre belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, münhasıran belediye başkanına verilmiş bir yetki olup, özel sözleşme ile bu yetkinin bir avukata bırakılması mümkün değildir.

Bu itibarla; mevzuata aykırı olarak 4734 sayılı Kanunun’un özel bir hakka sahip tek kişiden doğrudan temin yoluyla alım yapılmasına cevaz veren 22/b maddesi kapsamında temin edilen avukatlık ve danışmanlık hizmeti için Avukat …(…Hukuk Bürosu)’a ödenen …TL danışmanlık ücreti ile bu kişinin … iline seyahat masrafları için sözleşme kapsamında ödenen geliş-gidiş uşak biletlerine ait …TL olmak üzere toplam …TL kamu zararının;

…müştereken ve mütelsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere

oy birliğiyle karar verildi.

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.