Ayniyat kayıtlarında bulunan taşınırların fiili olarak eksik olması (Sayıştay Kararı)

0
35

Sayıştay tarafından bu konuda aşağıdaki karar verilmiştir:

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar çerçevesinde;
…….Müdürlüğü ayniyatında kayıtlı olmakla birlikte yapılan incelemede bulunamayan ……. TL bedelli taşınırlar dolayısıyla kamu zararına sebebiyet verildiği konusunda; taşınırların tamamının bulunarak tespitlerine ilişkin kanıtlayıcı belgeler savunma eklerinde gönderildiğinden kamu zararı oluşmadığı,
…….. Müdürlüğü ayniyatında kayıtlı olmakla birlikte yapılan incelemede bulunamayan ……….TL bedelli taşınırlar dolayısıyla kamu zararına sebebiyet verildiği konusunda; 7 adet ……. hariç ……….TL bedelli taşınırların tamamının bulunarak tespitlerine ilişkin kanıtlayıcı belgeler savunma eklerinde gönderildiği ve 7 adet ……… bedeli ………..TL tutarın da sorumluları tarafından ödendiği anlaşıldığından kamu zararı oluşmadığı,
………. Müdürlüğü ayniyatında kayıtlı olmakla birlikte yapılan incelemede bulunamayan………TL bedelli taşınırların kamu zararına sebebiyet verildiği konusunda; taşınırların tamamının bulunarak tespitlerine ilişkin kanıtlayıcı belgeler savunma eklerinde gönderildiğinden kamu zararı oluşmadığı,
……… Müdürlüğü ayniyatında kayıtlı olmakla birlikte yapılan incelemede bulunamayan 15 adet ……….TL bedelli taşınırlar dolayısıyla kamu zararına sebebiyet verildiği konusunda; taşınırların …….. TL bedelli 10 adedinin bulunarak tespitlerine ilişkin kanıtlayıcı belgeler savunma eklerinde gönderildiğinden bu tutara ilişkin kamu zararı oluşmadığı, bulunamayan 5 adet ………… TL bedelli taşınır dolayısıyla kamu zararı oluştuğu,
…….. Müdürlüğü ayniyatında kayıtlı olmakla birlikte yapılan incelemede bulunamayan ………..TL bedelli taşınırların kamu zararına sebebiyet verildiği konusunda; taşınırların tamamının bulunarak tespitlerine ilişkin kanıtlayıcı belgeler savunma eklerinde gönderildiğinden kamu zararı oluşmadığı,
………Müdürlüğü ayniyatında kayıtlı olmakla birlikte yapılan incelemede bulunamayan …….TL bedelli taşınırların kamu zararına sebebiyet verildiği konusunda; taşınırların tamamının bulunarak tespitlerine ilişkin kanıtlayıcı belgeler savunma eklerinde gönderildiğinden kamu zararı oluşmadığı,
……. ayniyatında kayıtlı olmakla birlikte yapılan incelemede bulunamayan 5 adet ………..TL bedelli taşınırlar dolayısıyla kamu zararına sebebiyet verildiği konusunda; taşınırların …….. TL bedelli 3 adedinin bulunarak tespitlerine ilişkin kanıtlayıcı belgeler savunma eklerinde gönderildiği ve bulunamayan 2 taşınırın bedeli …….TL tutarın da sorumluları tarafından ödendiği anlaşıldığından kamu zararı oluşmadığı,

…….
Anlaşılmıştır.
Bu itibarla, Belediye ayniyat kayıtlarında bulunmakla birlikte, ………. adet taşınırın fiziki olarak eksik olması nedeniyle ……..TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususunda;
Yapılan aramalar sonucu bulunarak tespitleri yapılan ve kanıtlayıcı belgeleri savunma eklerinde gönderilen taşınırlara ilişkin mevzuatına uygun olduğu anlaşılan ………… TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,
Geriye kalan …….TL kamu zararının ………TL’sinin;
……….TL’si ……..tarih ve ………. no.lu alındı belgesi ile sorumlusu …………..’den,
……….TL’si ……….tarih ve …….. no.lu alındı belgesi ile sorumlusu ……….’den,
…..Tahsil edildiğinden, …….. TL ile ilgili ilişilecek husus kalmadığına,
Geriye kalan ……..TL kamu zararının;
……..TL’sinin Üst Yönetici ……. ile Harcama Yetkilisi …………….,
………. TL’sinin Üst Yönetici …….. ile Harcama Yetkilisi …………,
………. TL’sinin Üst Yönetici ……..ile Harcama Yetkilisi …………..,
….Müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle ödettirilmesine, anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.