Belediye Şirketlerinde Çalışanlar Etik Sözleşmesi İmzalayacak mı?

0
35

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 1’inci maddesi ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2’nci maddesinde “kapsam” aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

* Genel bütçeye dâhil dairelerde çalışan

* Katma bütçeli idarelerde çalışan

* Kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan

* Döner sermayeli kuruluşlarda çalışan

* Mahalli idareler ve bunların birliklerinde çalışan

* Kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan

Ve yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dâhil tüm personel.

Aşağıda sayılanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

* Cumhurbaşkanı

* Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri

* Türk Silahlı Kuvvetleri

* Yargı mensupları

* Üniversiteler

Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde belediye şirketleri etik mevzuatı kapsamında sayılmadığından belediye şirketlerinde iş mevzuatına göre çalışanlar etik sözleşmesi imzalamaları zorunlu değildir.

Bunun yanında belediyelerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli tüm personel etik sözleşmesi imzalamaları zorunludur.