Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl ceza alan kişinin Devlet memuru olup olamayacağı (DPB Görüşü)

0
22

Devlet Personel Başkanlığı bu konuda verdiği görüşte aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

“…Danıştay İdari Dava Dairelerinin 17/11/2011 tarihli ve E:2007/2368 ve K:2011/1214
sayılı Kararında “Memnu hakların iadesi kararı, 657 sayılı Kanunun anılan 48/A5 inci
maddesinde sayılan yüz kızartıcı suçlar dışında kalan suçlar bakımından devlet memuru
olabilme koşulları yönünden ehliyetsizliği geleceğe dönük olarak ortadan kaldırmakta,…”
hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, kasten işlediğiniz suç
dolayısıyla 1 yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkum olmanız nedeniyle, ancak 5352 sayılı
Kanunun 13/A maddesi uyarınca yasaklanmış hakların iadesi kararı verilmiş olması
durumunda, Devlet memuru olarak atanabileceğiniz mütalaa edilmektedir..”

Görüşün tamamını okumak için tıklayınız.