Asilde aranan şartları taşımayan personele, müdürlük görevine vekalet nedeniyle ödeme yapılabilir mi? (Sayıştay Kararı)

0
25

Sayıştay Başkanlığı tarafından bu konuda aşağıdaki sonuca varılmıştır:
“..Buna göre, bir göreve vekalet eden Devlet memurlarına, vekalet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki farkın, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece
ödenmesi mümkün bulunmakla birlikte, bu ödemelerin yapılabilmesi için anılan hükümde yer alan tüm şartların (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) yerine getirilmiş olması zorunlu bulunmaktadır.”

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.