7 günden az süre ile yıllık izin verilip verilmemesine ilişkin (DPB Görüşü)

0
36

ÖZET: 7 günden az süre ile yıllık izin verilip verilmemesine ilişkin. (26/01/2007-1228)
…… hemşire olarak görev yaptığınızı ve yıllık izin uygulamalarında 7 günden az izin
verilip verilemeyeceği hususunda bilgi talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ‘İzin’ başlıklı 23 üncü maddesinde; “Devlet
memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler.”
denilmektedir. Mezkur Kanunun 102 nci maddesinde “Devlet memurlarının yıllık izin
süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan
fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok
ikişer gün eklenebilir.” hükmü ve 103 üncü maddesinde de; “Yıllık izinler, amirin uygun
bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini
izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara
ait kullanılmayan izin hakları düşer… ” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde yıllık iznin kullanılacağı zaman
bakımından idareye takdir yetkisi tanınmış olmakla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarının
yıllık iznin kullanılma süresini sınırlamasına ilişkin bir düzenleme 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununda yer almamaktadır.