Aylıksız izin talebinde bulunan şikayet başvurucusunun, reddedilmesi hakkında (Kamu Denetçiliği Kurum Kararı)

0
26

Kamu Denetçiliği Kurumu verdiği bir kararda aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır:

“…19) Şikâyet konusu olayda, şikâyetçinin aylıksız izin taleplerinin milletvekilleri genel seçimleri
nedeniyle alınan tedbirlerin aksamaması, şikâyetçinin vekâleten yürüttüğü ilçe emniyet müdürlüğü
görevini yerine getirebilecek yeterli sayıda amir sınıfı personelin bulunmadığı nedenleriyle kabul
edilmediği anlaşıldığından İdarenin takdir hakkını kamu yararı ve hizmetin gereklerine aykırı
kullandığına dair bilgi, belge ve delil elde edilemediğinden bu itibarla İdarenin işleminde herhangi bir
hukuka ve hakkaniyete aykırılık tespit edilememiştir.
20) Diğer taraftan şikâyet başvurucusu başvurusunda görev yerinde yeterli sayıda amir sınıfı personel
olduğunu ileri sürmüşse de Emniyet Genel Müdürlüğünün yeterli personel bulunmaması nedeniyle
bütün yıllık ve mazeret izinlerinin Türkiye genelinde kaldırıldığına yönelik 20/07/2015 tarihli yazıları
ile doğu ve güneydoğu bölgelerinde yoğun olarak yaşanan olaylar nedeniyle söz konusu bölgelerin
hassasiyeti, seçim atmosferinin bulunması, seçimlerin insan haklarından olması ve artan nitelikli polis
ihtiyacıyla birlikte düşünüldüğünde İdarenin bu gerekçesinde makul ve mantıklı olduğundan herhangi
bir hukuka aykırılık tespit edilememiştir.
21)Yukarıdan bu yana yapılan açıklamalar, anılan mevzuat hükümleri, idarenin cevabi yazıları,
yargı kararları ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde; şikâyet başvurucusunun aylıksız izin
talebinin İdarece reddedilmesi işleminde kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun bir şekilde işlem
tesis ettiği, İdarenin takdir yetkisini kullanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı sonuç ve
kanaatine varılmıştır.”

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.