Çekilen memurun ilişik kesme tarihi hk. (DPB Görüşü)

0
19

Devlet Personel Başkanlığı konu hakkında 09/01/2015 tarih ve 115 sayılı görüşünde aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Çekilme” başlıklı 94 üncü maddesinde, “Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.
Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.
Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler.” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, idare tarafından çekilme isteğinin kabulü halinde buna ilişkin onayın ilgiliye tebliğinin yapıldığı tarihe kadar göreve devam ettiği ve onayın tebliği tarihi itibariyle ilişik kesilmesinin mümkün bulunduğundan, ilgilinin ilişik kesme tarihinin 21 Ekim 2014 olarak belirlenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.”

Görüşün tamamını okumak için tıklayınız.