Başkan yardımcığından müdürlüğe atamada, yürütmeyi durdurma kararı verilir mi? (Danıştay Kararı)

0
31

Temyiz Eden ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen
(Davalı) :
Vekili :
Aytar Cd. Başlık Sk. No:1 Nisbetiye Mh. Beşiktaş İSTANBUL
Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :
Yeni Doğan Sk. Boğaziçi Apt. Dikilitaş Mh. No:5 D:10 Beşiktaş / İSTANBUL
İsteğin Özeti : emrinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından, Strateji Geliştirme Müdürü olarak atanmasına ilişkin 8/1/2015 tarihli, 860955-18 sayılı işlemle bildirilen 29/12/2014 tarihli, 2086 sayılı Başkanlık makamı onayının iptali istemiyle açılan davada; dava konusu işlemin iptali yolunda İstanbul 5. İdare Mahkemesince verilen 28/10/2015 günlü, E:2015/183; K:2015/2167 sayılı kararın; temyizen incelenerek bozulması ve yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hâkimi :
Düşüncesi : İstemin reddedilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince işin gereği düşünüldü:
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar, İstanbul 5. İdare Mahkemesince verilen 28/10/2015 günlü, E:2015/183; K:2015/2167 sayılı kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, 15/2/2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

5393 sayılı Belediye Kanununda, belediye personelini atamak, Belediye Başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmakta ve belediye personelinin, belediye başkanı tarafından atanacağı hükmü yer almaktadır.
Başkan Yardımcılığı görevinin niteliği gereği ve kamu hizmetinin en iyi şekilde sunulabilmesi için Başkana geniş takdir yetkisi tanınmasının kabulü gerektiği değerlendirildiğinden, yürütmeyi durdurma isteminin kabulü gerektiği görüşüyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

Danıştay 5. Daire Başkanlığı 2016/456 E. , / K. Esas No : 2016/456