Teklif Mektubunda Nokta Yerine Virgül Konulması (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
22

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2018/068
Gündem No : 56
Karar Tarihi : 20.12.2018
Karar No : 2018/UY.II-2085

İDDİA
“…Teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen ve Türkiye İş Bankası Ahmetli/Manisa şubesi tarafından 09.10.2018 tarihinde düzenlenen banka referans mektubunda “Kullanılmamış Gayri Nakdi Kredisi: 1.760,000 TL” olarak düzenlendiği, söz konusu belgeyi düzenleyen şubece 1.760.000 TL yazılması gerekirken sehven TL yazıldığı,
Türk muhasebe ve bankacılık sistemi içerisindeki uygulamalar ile Kamu İhale Mevzuatı uyarınca yuvarlama işlemleri ve teklifin virgülden sonra iki haneli olarak yazılması zorunluluğu birlikte değerlendirildiğinde, sunulan belgelerde de bedellerin virgülden sonra iki hane olacak şekilde düzenlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılacağı,
Kaldı ki, Türkiye İş Bankası Ahmetli/Manisa şubesinden alınan 09.11.2018 tarihli yazıda, teklif dosyasında sunulan 09.10.2018 tarihli banka referans mektubunda kullanılmamış gayri nakdi kredisi kısmında virgül kullanımında sehven hata yapıldığı, anılan bedelin 1.760.000,00 TL olarak hesaplandığı ve banka kayıtlarında bu şekilde yer aldığının belirtildiği”

KARAR
“…Başvuru sahibinin “anılan bedelin 1.760.000,00 TL olarak dikkate alınması ve idarenin istekliden kaynaklanmayan, belgeyi düzenleyen makamdan kaynaklı net olmayan hususlara ilişkin bilgi ve belge isteyerek teklif değerlendirmesi sürecini tamamlaması gerektiği, Türkiye İş Bankası Ahmetli/Manisa şubesi tarafından 09.11.2018 tarihinde idareye hitaben yazılan ve şikayet dilekçesi ekinde yer verilen başka referans mektubu esas alınarak işlem belirlenmesi gerektiği” iddiasına yönelik olarak;
Başvuru sahibi tarafından teklif dosyasında sunulan banka referans mektubu üzerinde kullanılmamış gayri nakdi kredisinin açıkça belirtildiği, matematikte virgülden sonraki kısmın ondalık kısım olarak dikkate alınacağı, üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatın ve kullanılmamış nakdi kredisinin de buna göre düzenlendiği, bu itibarla gayri nakdi kredi olarak belirtilen 1.760,000 TL ifadesinin 1.760.000,00 TL olarak dikkate alınamayacağı,
Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 16’ncı maddesine göre aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği, ancak teklif dosyasında sunulan banka referans mektubu üzerinde tutar bilgisine ilişkin bir eksikliğin bulunmadığı, ayrıca başvuru sahibi tarafından bahse konu banka referans mektubunda yer alan hatalı yazımın bankadan kaynaklı olduğu iddia edilse de, teklif dosyasının mevzuata uygun olarak hazırlanması ve sunulması konusundaki sorumluluğun isteklilere ait olduğu,
Ayrıca tekliflerin isteklilerin teklif dosyaları kapsamındaki belgeler üzerinden değerlendirilmesi esas olduğundan, şikayet dilekçesi ekinde sunulan banka referans mektubu dikkate alınamayacağı açıktır. Bu çerçevede başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.