Yüksek bedel iddiasıyla ihalenin idarece iptali mümkün mü? (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
19

Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Kararı
Toplantı No : 2018/062
Gündem No : 22
Karar Tarihi : 07.11.2018
Karar No : 2018/UH.I-1931

İDDİA:
“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak alınan 29.08.2018 tarihli ve 2018/UH.I-1589 sayılı Kurul kararı sonrasında idarece yeniden yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması sonrasında yine ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olarak belirlendikleri, ancak daha sonra 11.10.2018 tarihinde ihalenin ihale yetkilisinin kararı ile iptal edildiğinin kendilerine bildirildiği, yaklaşık maliyeti 824.000,00 TL olan söz konusu ihalede tekliflerinin yaklaşık maliyetten 112.000,00 TL düşük ve en avantajlı teklif olmasına rağmen ihalenin iptal edilmesinin kamu yararına uygun olmadığı ve kendilerini zarara uğrattığı, söz konusu iş eğer daha düşük bir fiyat üzerinden ihale edilmek için ihale iptal edilmiş ise, yıllara yaygın olarak 3 yıl boyunca sürdürülecek bu hizmet için fiyat farkı hesaplanmayacağı, aşırı düşük teklif açıklaması istenilen 15 kalemin maliyet gideri ve tekliflerinin yaklaşık maliyetten ortalama %16 daha düşük olduğu hususları göz önüne alındığında ihalenin iptali kararının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, yine İzmir ilinde yapılan aynı nitelikteki, 3 yıllık ve 2018/165641 İKN’li ihalenin “m2” ve süre dikkate alındığında daha yüksek bir bedel ile ihale edildiği, konunun net olarak açıklığa kavuşturulması için İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Bilgi ve belge istenilmesi” başlıklı 19’uncu maddesi ile “Dinleme toplantısı” başlıklı 20’nci maddesine istinaden gerekli incelemelerin yapılması gerektiği, sonuç olarak, idarece alınan iptal kararının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.”

KARAR:
“Diğer yandan, idarece Kuruma ihale işlem dosyası gönderilmesine ilişkin 24.10.2018 tarihli üst yazıda yer alan “verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen, yerel firmaların idaremize sözel yaptığı başvurular üzerine bahsi geçen ilaçlama işinin yüksek bedelle ihale edildiği, daha uygun fiyatlarla bu işin yapılabileceği bildirilmiştir. İhalenin yaklaşık maliyeti her ne kadar bir önceki ihale fiyatına ÜFE uygulanarak oluşturulmuş olsa da komisyonumuzca yüksek olduğu kanaatine varılmış ve kamu menfaati düşünülerek ihale yetkilisinin onayı ile 09/10/2018 tarihinde ihalenin iptal edilmesine karar verildiği” şeklindeki gerekçeye ilişkin olarak yapılan incelemede, idarenin “yerel firmaların idaremize sözel yaptığı başvurular üzerine bahsi geçen ilaçlama işinin yüksek bedelle ihale edildiği, daha uygun fiyatlarla bu işin yapılabileceği bildirildiği” şeklindeki gerekçesinin somut bir veriye dayanmadığı, ayrıca, söz konusu ihaleye ilişkin yaklaşık maliyetin idarece “en son ihale alım fiyatlarının ÜFE uygulanmış hali” esas alınarak oluşturulduğu, söz konusu yaklaşık maliyet tespit yönteminin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesi hükümlerine uygun olduğu, idarece hangi unsurlar bakımından “yaklaşık maliyetin yüksek hesaplandığı”na ilişkin bir tespite yer verilmediği, bu itibarla işin yüksek bedelle ihale edildiği ve daha uygun fiyatlarla söz konusu işin yapılabileceğine ilişkin gerekçenin makul ve geçerli bir gerekçe olmadığı anlaşıldığından, idarece ihalenin iptali kararının mevzuata uygun olmadığı ve idarenin ihalenin iptali kararının iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.”

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.