İmza beyannamesi yerine imza sirküleri sunulabilir mi? (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
30

Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Kararı
Toplantı No : 2018/062
Gündem No : 28
Karar Tarihi : 07.11.2018
Karar No : 2018/UM.I-1937

İDDİA:
“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu kararında, teklif dosyası kapsamında imza beyannamesi yerine imza sirküleri sunulduğu için ihale dışı bırakıldığının belirtildiği, ticaret siciline kaydı olan gerçek kişi tacirlerin imza beyannamesi ile değil imza sirküleri ile temsil edildikleri, imza beyannamesinin ticaret siciline kayıt esnasında imzanın teyidi için çıkarıldığı, kayıt sonrasında ise imza sirküleri kullanılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.”

KARAR:
“Yukarıda bahsi geçen kamu ihale mevzuatı hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden hareketle, ihaleye katılacak isteklilerin gerçek kişi olması halinde teklif dosyası kapsamında noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması gerektiği, ancak gerçek kişi başvuru sahibince noter tasdikli imza sirkülerinin sunulduğu, uygulamada her ne kadar gerçek kişi tacirler tarafından ihaleye teklif verebilmeleri için imza beyannamesi sunulması gerekse de, kamu ihale mevzuatı lafzından söz konusu belgelerin ihalelere teklif verecek gerçek kişi isteklilerin ya da tüzel kişi isteklilerin temsile yetkililerinin imzalarının teyidi amacıyla sunulması gerektiği anlaşılmaktadır.
Bu çerçevede başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubunun Selçuk Tangör tarafından imzalandığı, bu imzanın anılan şahsa ait olduğunun ise sunulan imza sirkülerinde görüldüğü, ayrıca sunulan imza sirkülerinde yer alan bilgiler ile birim fiyat teklif mektubunda yer alan bilgilerin uyuştuğu, dolayısıyla başvuru sahibinin teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.