Birim Fiyat Teklif Mektubunun Her Sayfasının İmzalanmaması (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
31

Kamu İhale Kurumu tarafından verilen Uyuşmazlık Kararında aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır:
Toplantı No : 2018/052
Gündem No : 73
Karar Tarihi : 19.09.2018
Karar No : 2018/UH.I-1729

İDDİA
“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye ilişkin sadece Kısas Çok Programlı Anadolu Lisesi isimli 2’nci kısmına teklif verildiği ve buna göre oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinin 2 sayfadan oluştuğu, birim fiyat teklif cetvelindeki sıralı iş kalemlerinin birbirinin devamı olduğu, birim fiyat ve tutarlarına yer verildiği ve KDV hariç toplam tutarın yer aldığı, ancak birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında imza ve kaşe bulunmadığı, sadece son sayfasının imzalanıp kaşelendiği, bu şekilde ibraz edilen birim fiyat teklif cetvelinin hukuka uygun olarak tevsik edildiği, birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasının imzalanmamış olmasının esasa aykırılık teşkil etmediği, buna benzer Kamu İhale Kurulu’nun kararlarının olduğu, ayrıca birim fiyat teklif mektubunda teklif fiyatın rakam ve yazı ile birbiri ile uyumlu bir şekilde yazılarak imzalı ve kaşeli olduğu iddiasına yer verilmiştir.”

KARAR
“…Birim fiyat teklif cetvelinin birim fiyat teklif mektubunun ayrılmaz bir parçası olduğu, teklif mektubunun usulüne uygun şekilde imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelinin toplam teklif tutarının yer aldığı son sayfasının yine usulüne uygun olarak imzalandığı, birim fiyat teklif cetvelindeki toplam tutarla teklif mektubundaki tutarın aynı olduğu, imzalı olmayan sayfada ilgili kısma ilişkin yer alan tutar ile son sayfada yer alan toplam teklif tutarının uyumlu olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiği, ayrıca istekli tarafından toplam 4 kısımdan oluşan ihalenin sadece 2’nci kısmına ilişkin teklif verildiği hususları göz önünde bulundurulduğunda, birim fiyat teklif cetvelinin ilgili kısma ilişkin 4’üncü sayfasının kaşesiz ve imzasız olmasının esasa etkili bir aykırılık niteliği taşımadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.
Öte yandan, ihalenin şikâyete konu kısmının/kısımlarının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 4.280,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 8.562,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 4.282,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.
Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihalenin itirazen şikâyete konu 2’nci kısmında Kısas Cantur Taş. İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirilmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.