İmza sirkülerindeki imza ile belgelerde atılan imzanın uyumsuzluğu (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
33

Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Kararı
Toplantı No : 2018/044 Gündem No : 28 Karar Tarihi : 01.08.2018 Karar No : 2018/UY.II-1454

İddia:
“…Teklif dosyasında sunulan imza sirkülerindeki imza ile belgelerde atılan imzaların farklı olması nedeniyle ihale üzerinde bırakılan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,”

Karar:
“…Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden teklif mektubunun yetkili kişilerce imzalanmış olmasının gerektiği, yetkili kişilerce imzalanmamış olmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği, teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerdeki esaslı eksikliklerin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı anlaşılmaktadır.

31.05.2018 tarihli ihale komisyonu kararında, ihale üzerinde bırakılan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif mektubunda bulunan imzanın, ihale dosyalarının açılması esnasında imza sirküleri ile karşılaştırıldığında firma yetkilisine ait olmayabileceğinin ihale komisyonunca mütalaa edildiği, ancak firmanın idareye yapmış olduğu 27.04.2018 tarihli ve 8475666 sayılı şikâyeti değerlendirildiğinde, istekli firma yetkilisinin noter yoluyla imzanın kendisine ait olduğunu beyan ettiğinin anlaşıldığı, imzanın temsil yetkisi verilen kişiye ait olduğu ikrar edildiğinden, istenilen evrakların tam ve uygun olduğu değerlendirmesinde bulunularak söz konusu isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği görülmektedir.

İhale üzerinde bırakılan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından teklifi kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, anılan istekli tarafından şirket müdürü Mehmet Tekin Çiçek’e ait noter onaylı imza sirkülerinin sunulduğu, sunulan imza sirkülerindeki imza ile anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunun üzerindeki imza karşılaştırıldığında imzalar arasında bariz farklılıkların bulunduğu, bu farklılığın gözle dahi görülebildiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan yukarıda belirtildiği gibi, teklifin esasını değiştirecek nitelikteki eksikliklerin bilgi eksikliği kapsamında tamamlattırılamayacağı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan imza sirküleri ile teklif mektubunda bilgi eksikliği bulunmadığı dikkate alındığında, anılan isteklinin 27.04.2018 tarihinde idareye sunduğu imzanın ikrar edildiğine dair beyanı ile söz konusu aykırılığın giderilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan Grand Petrol Ürünleri İnşaat Hazır Beton Özel Eğitim Hizmetleri Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.”

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.